Alligator Bioscience årsredovisning för 2016 offentliggjord

R

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelar idag att den svenska årsredovisningen för 2016 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, engelsk version kommer att läggas upp i nästa vecka. www.alligatorbioscience.se

Alligator Bioscience AB Bokslutskommuniké för 2016

R

Sammanfattning Under kvartalet har Bolagets aktier noterats på Nasdaq Mid Cap. I samband med detta genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 350 MSEK före emissionsutgifter Bolagets projektportfölj har fortsatt utvecklats enligt plan med bland annat start av ytterligare en klinisk fas I-studie vilken drivs i Janssen Biotechs regi. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för […]

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ)

R

Under januari månad har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) ökat med anledning av att 700 000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2014/2017 som emitterades enligt beslut vid extra bolagsstämma den 5 november 2013 utnyttjats för teckning av 700 000 nya aktier. Per den 31 januari 2017 uppgår antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) till 70 813 615.