Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ)

R

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelade idag att antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) ökat under mars månad med anledning av att 575 000 teckningsoptioner i teckningsoptions-program 2014/2017 som emitterades enligt beslut vid extra bolagsstämma den 5 november 2013 utnyttjats för teckning av 575 000 nya aktier. Per den 31 mars 2017 uppgår antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) till 71 388 615.

Alligator Bioscience årsredovisning för 2016 offentliggjord

R

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelar idag att den svenska årsredovisningen för 2016 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, engelsk version kommer att läggas upp i nästa vecka. www.alligatorbioscience.se

Alligator Bioscience AB Bokslutskommuniké för 2016

R

Sammanfattning Under kvartalet har Bolagets aktier noterats på Nasdaq Mid Cap. I samband med detta genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 350 MSEK före emissionsutgifter Bolagets projektportfölj har fortsatt utvecklats enligt plan med bland annat start av ytterligare en klinisk fas I-studie vilken drivs i Janssen Biotechs regi. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för […]

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ)

R

Under januari månad har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) ökat med anledning av att 700 000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2014/2017 som emitterades enligt beslut vid extra bolagsstämma den 5 november 2013 utnyttjats för teckning av 700 000 nya aktier. Per den 31 januari 2017 uppgår antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) till 70 813 615.

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ)

Under december månad har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) ökat med anledning av att 100 000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2014/2017 som emitterades enligt beslut vid extra bolagsstämma den 5 november 2013 utnyttjats för teckning av 100 000 nya aktier. Per den 30 december 2016 uppgår antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) till 70 113 615.

Utnyttjande om övertilldelningsoption samt meddelande om stabilisering i Alligator Bioscience

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) utnyttjar övertilldelningsoption avseende 1 301 107 aktier i Alligator Bioscience AB (publ) (”Alligator” eller ”Bolaget”) och meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliserings-transaktioner kommer att genomföras.

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING,VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Alligator Bioscience AB:s (publ) (”Alligator” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm.