ADC-1013

ADC-1013 är en human, monospecifik, agonistisk IgG1-antikropp avsedd för immunterapi av cancer. Läkemedelskandidaten binder till den co-stimulerande receptorn CD40 som uttrycks på bland annat antigenpresenterande dendritceller. Dendritceller är de celler som i vävnader och blodomlopp upptäcker, sönderdelar och presenterar proteiner från till exempel virus, bakterier eller cancerceller, för så kallade T-celler som därmed aktiveras och dödar de infekterade cellerna eller cancercellerna. ADC-1013 aktiverar CD40 och gör att dendritcellerna i sin tur kan aktivera T-celler mer effektivt och på så sätt förstärka immunsystemets attack mot cancern, vilket är läkemedelskandidatens primära verkningsmekanism. Eftersom en del cancerceller har CD40 på ytan kan ADC-1013 även verka genom att direkt döda cancercellerna, vilket är läkemedelskandidatens sekundära verkningsmekanism.

Figuren visar cancerimmunitetscykeln som beskriver hur immunsystemet attackerar tumörer. Den primära verkningsmekanismen för ADC-1013 är aktivering av dendritceller. För antigenpresenterande celler, främst dendritceller, är CD40 den viktigaste så kallade co-stimulerande receptorn. Dendritceller som aktiveras genom stimulering med ADC-1013 kan effektivt instruera T-celler att söka upp och döda tumörceller i hela kroppen. Eftersom en del tumörceller har CD40 på ytan kan ADC-1013 även verka genom en sekundär mekanism och direkt döda tumörcellerna.

Prekliniska studier indikerar att agonistisk CD40-antikroppsbehandling kan användas mot flera olika tumörformer såsom lymfom, melanom, hepatocellulär cancer, osteosarkom, njurcellskarcinom, bröstcancer, kolorektalcancer, lungcancer och blåscancer.

En fas I-studie avseende ADC-1013 påbörjades i april 2015. Studien genomförs vid fem center i Storbritannien, Danmark och Sverige och kommer att inkludera upp till 50 patienter med metastaserande cancer som erhåller ADC-1013 genom intratumoral eller intravenös injektion. Det är en så kallad öppen studie, där både läkare och patient vet att det är ADC-1013 som administreras. Målet med studien är att identifiera maximal tolererbar dos och utvärdera läkemedelskandidatens säkerhet. Vidare kommer dess farmakokinetik (läkemedlets omsättning i kroppen), antitumöraktivitet och verkningsmekanism att studeras.

I augusti 2015 utlicensierade Alligator alla rättigheter och vidareutvecklingen av ADC-1013 till Janssen Biotech. Alligator fortsätter som sponsor för den kliniska fas I-studie som Bolaget initierade i april 2015 medan Janssen kommer att vara sponsor för all efterföljande utveckling av ADC-1013, under namnet JNJ-64457107. Den 9 oktober 2016 inleddes dosering i ytterligare en klinisk fas I-studie. Denna andra studie inkluderar intravenös doseskalering och är sponsrad av Janssen.