Vetenskapliga rådgivare och samarbetspartners

Alligator utvecklar innovativa, effektiva och säkra immunterapierna mot cancer. För att stärka Alligators forskning och utveckling strävar vi efter att samarbeta med världsledande experter inom de forskningsområden där Alligator är verksamt. Bolaget har etablerat ett mycket värdefullt nätverk av rådgivare och samarbetspartners bestående av:

Professor Ignacio Melero

Professor Ignacio Melero, Navarras universitetssjukhus, Spanien, är expert inom tumörimmunologi och immunterapi av cancer. Professor Meleros forskning fokuserar på translationella studier av bland annat TNF receptor superfamiljen och klinisk utveckling av immunterapeutiska läkemedel.

Professor Jeffrey Weber

Professor Jeffrey Weber, Perlmutter Cancer Center vid Langonefakulteten, New york, USA, är expert i klinisk immunonkologi. Professor Weber har lett ett flertal kliniska studier bland annat av CTLA-4 och PD-1-blockerande antikroppar och är en av pionjärerna inom klinisk behandling av autoimmuna biverkningar från immunologiska behandlingsformer. Med sin stora expertis inom klinisk utveckling av immunterapier mot cancer är han en viktig diskussionspartner för Alligators kliniska studier.


Professor Thomas Tötterman

Professor Thomas Tötterman, Uppsala universitet, Sverige, är en pionjär inom immunterapi mot cancer, inte minst vad gäller intratumorala injektioner av CD40-aktiverande immunterapier.


Professor Peter Stern

Professor Peter Stern, Manchesters universitet, Storbritannien, är expert på tumörassocierade antigen och virus-associerade tumörformer. Professor Sterns forskning har varit starkt bidragande i utveckling av både cancervaccin och antikroppsbaserade läkemedel för cancerbehandling.

Stanford University

Doktor Holbrook Kohrt, Stanforduniversitetet, USA, var en av pionjärerna inom immunonkologi fram till sin bortgång 2016 och har varit en viktig diskussionspartner för Bolaget avseende utvecklingen av ATOR-1015. Samarbetet med Stanforduniversitet fortgår ännu.