ADC-1013 är en human, monospecifik, agonistisk IgG1-antikropp avsedd för immunterapi av cancer

Läkemedelskandidaten binder till den co-stimulerande receptorn CD40 som uttrycks på bland annat antigenpresenterande dendritceller. Dendritceller är de celler som i vävnader och blodomlopp upptäcker, sönderdelar och presenterar proteiner från till exempel virus, bakterier eller cancerceller, för så kallade T-celler som därmed aktiveras och dödar de infekterade cellerna eller cancercellerna. ADC-1013 aktiverar CD40 och gör att dendritcellerna i sin tur kan aktivera T-celler mer effektivt och på så sätt förstärka immunsystemets attack mot cancern, vilket är läkemedelskandidatens primära verkningsmekanism. Eftersom en del cancerceller har CD40 på ytan kan ADC-1013 även verka genom att direkt döda cancercellerna, vilket är läkemedelskandidatens sekundära verkningsmekanism.

Figuren visar cancerimmunitetscykeln som beskriver hur immunsystemet attackerar tumörer. Den primära verkningsmekanismen för ADC-1013 är aktivering av dendritceller. För antigenpresenterande celler, främst dendritceller, är CD40 den viktigaste så kallade co-stimulerande receptorn. Dendritceller som aktiveras genom stimulering med ADC-1013 kan effektivt instruera T-celler att söka upp och döda tumörceller i hela kroppen. Eftersom en del tumörceller har CD40 på ytan kan ADC-1013 även verka genom en sekundär mekanism och direkt döda tumörcellerna.

Projektfakta

Prekliniska studier indikerar att agonistisk CD40-antikroppsbehandling kan användas mot flera olika tumörformer såsom lymfom, melanom, hepatocellulär cancer, osteosarkom, njurcellskarcinom, bröstcancer, kolorektalcancer, lungcancer och blåscancer.

En fas I-studie (ClinicalTrials.gov: NCT02379741) påbörjades i april 2015 och fullbordades i mars 2017. Studies innefattar intratumoral och intravenös doseskalering med ADC-1013 vid 5 kliniker i Sverige, Danmark och Storbritannien (ClinicalTrials.gov: NCT02379741). Studien drivs av Alligator och inkluderar 24 patienter och tio olika tumörtyper. Data från studien kommer att analyseras, med fokus på säkerhet och tolerabilitet, men även avseende farmakokinetik, immunogenicitet, biomarkörsvar och klinisk effekt.

I augusti 2015 utlicensierade Alligator alla rättigheter och vidareutvecklingen av ADC-1013 till Janssen Biotech. I oktober 2016 inleddes dosering i ytterligare en klinisk fas I-studie (ClinicalTrials: NCT02829099). Denna studie fortgår enligt plan och fokuserar helt på intravenös doseskalering med ADC-1013 (JNJ-7107).