ADC-1013: Klinisk läkemedelskandidat

ADC-1013 är en agonistisk, dvs aktiverande, antikropp riktad mot CD40, en receptor på immunsystemets dendritceller som är de celler som upptäcker fiender, till exempel cancerceller. ADC-1013:s aktivering av CD40 gör att dendritcellerna mer effektivt kan aktivera immunsystemets vapen – i detta fallet T-celler – och rikta immunsystemets attack specifikt mot cancern. ADC-1013 har optimerats med hjälp av Alligators unika FIND-teknologi i syfte att förbättra bindningsstyrkan. Detta gör det möjligt att uppnå effekt redan vid mycket låga doser. ADC-1013 har i experimentella prekliniska modeller visats framkalla ett kraftfullt tumörriktat immunsvar och ge långvarig immunitet mot tumörer. Vidare har prekliniska resultat visat att ADC-1013 kan användas mot ett stort antal olika cancerformer.

1. Dendritcellen presenterar målmolekylen CD40 på sin yta.
2. ADC-1013 binder till CD40 och signalerar till aktivering av immunförsvarets goda T-celler.
3. T-cellerna aktiveras att avdöda tumörceller.

Projektstatus

Det kliniska programmet innefattar så här långt två fas I-studier. Den första studien genomfördes av Alligator med fokus på intratumoral dosering. Resultaten visade att ADC-1013 tolereras väl vid kliniskt relevanta doser. En andra fas I-studie (ClinicalTrials: NCT02829099) drivs för närvarande av Janssen med fokus på intravenös doseskalering. Huvudsyftet med den pågående fas I-studien är att identifiera en säker, tolerabel och biologiskt aktiv dosnivå för ADC-1013 (JNJ-7107).

I januari 2019 publicerades resultaten för den första kliniska fas I-studien av ADC-1013 i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer (https://doi.org/10.1002/ijc). Sammantaget stödjer de farmakodymaniska effekterna och prekliniska data den fortsatta kliniska utvecklingen av ADC-1013 mot cancer, och visar på ADC-1013:s potential som kombinationsterapi med PD-1-hämmande läkemedel. Resultat från den andra pågående kliniska fas I-studien presenterades på ASCO Annual Meeting (American Society of Clinical Oncology) som hölls i Chicago den 31 maj-4 juni. Resultaten från studien visade att biverkningarna generellt var milda och övergående. Doser upp till 1200 μg/kg i.v. utan förmedicinering, och upp till 2000 μg/kg med förmedicinering, har visats säkra och tolerabla. Resultaten gav även indikationer på klinisk aktivitet. En njurcancerpatient uppvisade partiell respons (PR) och 10 patienter förblev stabila i sin sjukdomsutveckling (SD) under minst 6 månader.

I augusti 2015 utlicensierade Alligator alla rättigheter och vidareutvecklingen av ADC-1013 till Janssen Biotech.  30 juli 2019 beslutade Janssen att stoppa sin utveckling av produkten varvid Alligator återtar rättigheterna för vidare utveckling och kommersialisering. Under licensavtalet erhöll Alligator delmålsbetalningar till ett totalt värde om cirka 400 miljoner kronor (46 miljoner dollar) .