ADC-1013

ADC-1013 är en human, monospecifik, agonistisk IgG1-antikropp avsedd för immunterapi av cancer. Läkemedelskandidaten binder till den co-stimulerande receptorn CD40 som uttrycks på bland annat antigenpresenterande dendritceller. Dendritceller är de celler som i vävnader och blodomlopp upptäcker, sönderdelar och presenterar proteiner från till exempel virus, bakterier eller cancerceller, för så kallade T-celler som därmed aktiveras och dödar de infekterade cellerna eller cancercellerna. ADC-1013 aktiverar CD40 och gör att dendritcellerna i sin tur kan aktivera T-celler mer effektivt och på så sätt förstärka immunsystemets attack mot cancern, vilket är läkemedelskandidatens primära verkningsmekanism. Eftersom en del cancerceller har CD40 på ytan kan ADC-1013 även verka genom att direkt döda cancercellerna, vilket är läkemedelskandidatens sekundära verkningsmekanism.

Figuren visar cancerimmunitetscykeln som beskriver hur immunsystemet attackerar tumörer. Den primära verkningsmekanismen för ADC-1013 är aktivering av dendritceller. För antigenpresenterande celler, främst dendritceller, är CD40 den viktigaste så kallade co-stimulerande receptorn. Dendritceller som aktiveras genom stimulering med ADC-1013 kan effektivt instruera T-celler att söka upp och döda tumörceller i hela kroppen. Eftersom en del tumörceller har CD40 på ytan kan ADC-1013 även verka genom en sekundär mekanism och direkt döda tumörcellerna.

Prekliniska studier indikerar att agonistisk CD40-antikroppsbehandling kan användas mot flera olika tumörformer såsom lymfom, melanom, hepatocellulär cancer, osteosarkom, njurcellskarcinom, bröstcancer, kolorektalcancer, lungcancer och blåscancer.

En fas I-studie (ClinicalTrials.gov: NCT02379741) påbörjades i april 2015 och avslutades i mars 2017. Studien innefattar intratumoral och intravenös doseskalering med ADC-1013 vid fem olika kliniker i Sverige, Danmark och Storbritannien (ClinicalTrials.gov: NCT02379741). Studien har genomförts av Alligator och inkluderar 24 patienter och tio olika tumörtyper. Data från studien kommer att presenteras i november 2017 på den vetenskapliga konferensen Society for Immunotherapy of Cancer 32nd Annual Meeting (SITC).

I augusti 2015 utlicensierade Alligator de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av ADC-1013/JNJ-64457107 till Janssen Biotech Inc. I oktober 2016 inledde Janssen Biotech Inc. ytterligare en klinisk fas I-studie (ClinicalTrials: NCT02829099). Denna studie pågår med hittills cirka 50 patienter rekryterade. Även kombinationsstudier planeras genomföras.

Huvudsyftet med båda fas I-studierna är att identifiera en säker, tolerabel och biologiskt aktiv dosnivå för ADC-1013/JNJ-64457107.