ADC-1013: Klinisk läkemedelskandidat utlicensierad till Janssen Biotech, Inc.

ADC-1013 är en agonistisk, dvs aktiverande, antikropp riktad mot CD40, en receptor på immunsystemets dendritceller som är de celler som upptäcker fiender, till exempel cancerceller. ADC-1013:s aktivering av CD40 gör att dendritcellerna mer effektivt kan aktivera immunsystemets vapen – i detta fallet T-celler – och rikta immunsystemets attack specifikt mot cancern. ADC-1013 har optimerats med hjälp av Alligators unika FIND-teknologi i syfte att förbättra bindningsstyrkan. Detta gör det möjligt att uppnå effekt redan vid mycket låga doser. ADC-1013 har i experimentella prekliniska modeller visats framkalla ett kraftfullt tumörriktat immunsvar och ge långvarig immunitet mot tumörer. Vidare har prekliniska resultat visat att ADC-1013 kan användas mot ett stort antal olika cancerformer.

1. Dendritcellen presenterar målmolekylen CD40 på sin yta.
2. ADC-1013 binder till CD40 och signalerar till aktivering av immunförsvarets goda T-celler.
3. T-cellerna aktiveras att avdöda tumörceller.

Projektstatus

Det kliniska programmet innefattar så här långt två fas I-studier. Den första studien genomfördes av Alligator med fokus på intratumoral dosering. Resultaten visade att ADC-1013 tolereras väl vid kliniskt relevanta doser. En andra fas I-studie (ClinicalTrials: NCT02829099) drivs för närvarande av Janssen med fokus på intravenös doseskalering. Janssen har fullföljt teknologiöverföringen avseende produktionen av kliniskt material till Biogen Inc. – ett amerikanskt företag med kapacitet för tillverkning i stor skala. Huvudsyftet med den pågående fas I-studien är att identifiera en säker, tolerabel och biologiskt aktiv dosnivå för ADC-1013 (JNJ-7107).

I januari 2019 publicerades resultaten för den första kliniska fas I-studien av ADC-1013 i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer (https://doi.org/10.1002/ijc). Sammantaget stödjer de farmakodymaniska effekterna och prekliniska data den fortsatta kliniska utvecklingen av ADC-1013 mot cancer, och visar på ADC-1013:s potential som kombinationsterapi med PD-1-hämmande läkemedel.

I augusti 2015 utlicensierade Alligator alla rättigheter och vidareutvecklingen av ADC-1013 till Janssen Biotech. Licensavtalet omfattar fördefinierade delmålsbetalningar med ett potentiellt totalt värde om cirka 6 miljarder kronor (695 miljoner USD). I januari 2018 erhöll Alligator en andra delmålsersättning om 50 miljoner kronor från Janssen, kopplad till beslutet att inleda en kombinationsstudie med ADC-1013 och en av Janssens egna läkemedelskandidater. Vid en lyckosam kommersialisering är Alligator även berättigat till stegvisa royaltybetalningar baserade på den globala nettoförsäljningen.