Mitazalimab: Klinisk läkemedelskandidat

Mitazalimab (tidigare ADC-1013) är en agonistisk, dvs aktiverande, antikropp riktad mot CD40, en receptor på immunsystemets dendritceller som är de celler som upptäcker fiender, till exempel cancerceller. Mitazalimabs aktivering av CD40 gör att dendritcellerna mer effektivt kan aktivera immunsystemets vapen – i detta fallet T-celler – och rikta immunsystemets attack specifikt mot cancern. Mitazalimab har optimerats med hjälp av Alligators unika FIND-teknologi i syfte att förbättra bindningsstyrkan. Detta gör det möjligt att uppnå effekt redan vid mycket låga doser. Mitazalimab har i experimentella prekliniska modeller visats framkalla ett kraftfullt tumörriktat immunsvar och ge långvarig immunitet mot tumörer. Vidare har prekliniska resultat visat att mitazalimab kan användas mot ett stort antal olika cancerformer.

1. Dendritcellen presenterar målmolekylen CD40 på sin yta.
2. Mitazalimab binder till CD40 och signalerar till aktivering av immunförsvarets goda T-celler.
3. T-cellerna aktiveras att avdöda tumörceller.

Projektstatus

Det kliniska programmet innefattar så här långt två fas I-studier. Den första studien genomfördes av Alligator med fokus på intratumoral dosering. Resultaten visade att mitazalimab tolereras väl vid kliniskt relevanta doser. Ytterligare lovande säkerhets- och tolerabilitetsdata från en andra klinisk fas I-studie med mitazalimab i cancerpatienter presenterades på ASCO 2019. Resultaten visade att biverkningarna generellt var milda och övergående. Studien omfattade totalt 95 patienter. Doser upp till 1200 μg/kg i.v. utan förmedicinering, och upp till 2000 μg/kg med förmedicinering, visades säkra och tolerabla. Resultaten gav även indikationer på klinisk aktivitet. En njurcancerpatient uppvisade partiell respons (PR) och 10 patienter förblev stabila i sin sjukdomsutveckling (SD) under minst 6 månader.

I mars 2021 godkändes ansökan om att starta klinisk fas II-studie. Studien (OPTIMIZE-1) är en öppen multicenterstudie som ska utvärdera den kliniska effekten av mitazalimab i kombination med cytostatika (mFolfirinox) hos patienter med spridd bukspottkörtelcancer. OPTIMIZE-studien kommer att genomföras vid flera kliniker i Europa och den första patienten planeras att inkluderas under Q4 2021.