ALG.APV-527: En tumörbindande och en immunmodulerande antikropp i en och samma molekyl

4-1BB har förmåga att aktivera de immunceller (anti-tumörspecifika T-celler) som är involverade i tumörbekämpning, vilket gör 4-1BB till ett synnerligen tilltalande mål för immunterapi av cancer. Den tumörbindande delen av ALG.APV-527 är riktad mot tumörantigenet 5T4. 5T4 är ett protein som återfinns på ett stort antal tumörtyper och även på en viss typ av aggressiva tumörceller, så kallade tumör-initierande celler, men i låg grad eller inte alls i normalvävnad, vilket gör 5T4 till en attraktiv målmolekyl för cancerbehandling.

1. ALG.APV-527 söker sig till tumörområdet och binder till målmolekylen 5T4 på ytan av tumörceller.
2. I tumörområdet binder ALG.APV-527 samtidigt till 4-1BB på ytan av T-celler.
3. De goda T-cellerna aktiveras att avdöda tumörceller.

Projektstatus

Prekliniska data för ALG.APV-527 har presenterats på ett flertal vetenskapliga konferenser. Data visar bland annat att ALG.APV-527 har potential att selektivt aktivera och  förstärka T-cellssvaret i tumören utan att aktivera immunsystemet i resten av kroppen. Data visar att ALG.APV-527 lokaliseras till 5T4-positiva tumörer och selektivt stimulerar och förstärker immuncellernas (T-celler och NK-celler) tumörriktade immunsvar. Därutöver visar data att 5T4-antigenet finns på en rad olika tumörtyper. Sammantaget stödjer resultaten dess potential att ge effektiv tumörriktad immunaktivering med mindre biverkningar.

Alligator och Aptevo förbereder ALG.APV-527 för klinisk fas I. Bolagen fortsätter att utforska licensieringsmöjligheter.

Prekliniska data för ALG.APV-527 presenterades på den vetenskapliga konferensen PEGS Virtual Interactive Global Summit i juni 2020. Datan visar att ALG.APV-527 selektivt förbättrar funktionen av T-celler och NK-celler i närvaro av tumörantigenet 5T4. Vidare visas att ALG.APV-527 kan stöta bort tumörer med bibehållen god säkerhetsprofil. Sedan tidigare har det visats att ALG.APV-527 har potential att selektivt aktivera och förstärka T-cellssvaret i tumören utan att aktivera immunsystemet i resten av kroppen. Sammantaget stödjer resultaten ALG.APV-527:s potential att ge effektiv tumörriktad immunaktivering med mindre biverkningar.

Aptevo Therapeutics Inc. och Alligator Bioscience tecknade i juli 2017 ett avtal om samutveckling av ALG.APV-527. Antikroppen har baserats på Alligators ursprungliga bispecifika produktkandidat ATOR-1016. Bolagen kommer under avtalet att till lika delar äga och bekosta utvecklingen av produktkandidaten genom klinisk fas II.