ALG.APV-527: En tumörbindande och en immunmodulerande antikropp i en och samma molekyl

4-1BB har förmåga att aktivera de immunceller (anti-tumörspecifika T-celler) som är involverade i tumörbekämpning, vilket gör 4-1BB till ett synnerligen tilltalande mål för immunterapi av cancer. Den tumörbindande delen av ALG.APV-527 är riktad mot tumörantigenet 5T4. 5T4 är ett protein som återfinns på ett stort antal tumörtyper och även på en viss typ av aggressiva tumörceller, så kallade tumör-initierande celler, men i låg grad eller inte alls i normalvävnad, vilket gör 5T4 till en attraktiv målmolekyl för cancerbehandling.

1. ALG.APV-527 söker sig till tumörområdet och binder till målmolekylen 5T4 på ytan av tumörceller.
2. I tumörområdet binder ALG.APV-527 samtidigt till 4-1BB på ytan av T-celler.
3. De goda T-cellerna aktiveras att avdöda tumörceller.

Projektstatus

Prekliniska data för ALG.APV-527 har presenterats på ett flertal vetenskapliga konferenser. Data visar bland annat att ALG.APV-527 har potential att selektivt aktivera och  förstärka T-cellssvaret i tumören utan att aktivera immunsystemet i resten av kroppen. Data visar att ALG.APV-527 lokaliseras till 5T4-positiva tumörer och selektivt stimulerar och förstärker immuncellernas (T-celler och NK-celler) tumörriktade immunsvar. Därutöver visar data att 5T4-antigenet finns på en rad olika tumörtyper. Sammantaget stödjer resultaten dess potential att ge effektiv tumörriktad immunaktivering med mindre biverkningar.

Alligator och Aptevo gemensamt beslutat att senarelägga ansökan om start av klinisk prövning (CTA, Clinical Trial Authorization). Bolagen inleder samtidigt diskussioner med potentiella partners för den kommande kliniska utvecklingen av ALG.APV-527.

Prekliniska data för ALG.APV-527 presenterades på den vetenskapliga konferensen PEGS Virtual Interactive Global Summit i juni 2020. Datan visar att ALG.APV-527 selektivt förbättrar funktionen av T-celler och NK-celler i närvaro av tumörantigenet 5T4. Vidare visas att ALG.APV-527 kan stöta bort tumörer med bibehållen god säkerhetsprofil. Sedan tidigare har det visats att ALG.APV-527 har potential att selektivt aktivera och förstärka T-cellssvaret i tumören utan att aktivera immunsystemet i resten av kroppen. Sammantaget stödjer resultaten ALG.APV-527:s potential att ge effektiv tumörriktad immunaktivering med mindre biverkningar.

Aptevo Therapeutics Inc. och Alligator Bioscience tecknade i juli 2017 ett avtal om samutveckling av ALG.APV-527. Antikroppen har baserats på Alligators ursprungliga bispecifika produktkandidat ATOR-1016. Bolagen kommer under avtalet att till lika delar äga och bekosta utvecklingen av produktkandidaten genom klinisk fas II.