ATOR-1015: Tumörlokaliserande bispecifik CTLA-4- antikropp med dubbel immunaktiveringsfunktion

ATOR-1015 binder till två olika immunmodulerande receptorer: dels till inhibitoriska checkpoint-receptorn CTLA-4, dels till den co-stimulerande receptorn OX40. Bispecificiteten har i prekliniska studier visats medföra en betydande ökning av den immunstimulerande effekten och förväntas åstadkommas främst i miljöer där båda målmolekylerna finns uttryckta i höga nivåer, som i en tumör. Detta innebär att ATOR-1015 kan tänkas ge upphov till kraftfull immunaktivering i tumörmiljön, men inte i resten av kroppen med målet att minska biverkningarna med bibehållen effekt.

1. ATOR-1015 binder till CTLA-4 och OX40 på de regulatoriska T-cellerna (Treg), vilka hämmar immunförsvaret.
2. Makrofagerna aktiveras och avdödar Treg. Därmed bryts Tregs hämmande effekt på immunförsvarets goda T-celler.
3. Effektor-T-cellerna (i ljusgrönt) multipliceras i antal och aktiveras att avdöda tumörcellerna.

Projektstatus

Den pågående doseskaleringsstudien i patienter med spridd cancer planeras att omfatta totalt upp till 53 patienter. Huvudprövare är Dr Jeffrey Yachnin på Centrum för Kliniska Cancerstudier (CKC), Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Det primära målet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1015 och fastställa en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier.

Studien inleddes i mars 2019 med en dostitreringsfas med en patient per dosnivå. Denna fas övergick under hösten 2019 i en så kallad ”3+3-design”, där minst tre patienter per dosnivå behandlas innan man går vidare till en högre dos. Studien fortlöper väl och för närvarande doseras patienter med 750 mg, cirka 12,5 mg/kg, varannan vecka. Resultaten som presenterades på AACR (AACR muntlig presentation) och ASCO (ASCO 2020 Poster)  innefattar utvärdering av doser upp till och med 600 mg (ca 10 mg/kg) och visar att ATOR-1015 tolereras väl. Hittills har 21 patienter med varierande cancerformer (tjocktarmscancer, ögonmelanom, bukspottkörtelcancer, äggstockscancer, gallgångscancer, magcancer och melanom) behandlats och utvärderats avseende säkerhet. Biverkningarna av behandlingen var generellt milda och övergående. Inga allvarliga immunrelaterade eller dosbegränsande biverkningar har rapporterats.

För ytterligare information, se https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03782467?term=1015&rank=1.