ATOR-1015: Tumörlokaliserande bispecifik CTLA-4- antikropp med dubbel immunaktiveringsfunktion

ATOR-1015 binder till två olika immunmodulerande receptorer: dels till inhibitoriska checkpoint-receptorn CTLA-4, dels till den co-stimulerande receptorn OX40. Bispecificiteten har i prekliniska studier visats medföra en betydande ökning av den immunstimulerande effekten och förväntas åstadkommas främst i miljöer där båda målmolekylerna finns uttryckta i höga nivåer, som i en tumör. Detta innebär att ATOR-1015 kan tänkas ge upphov till kraftfull immunaktivering i tumörmiljön, men inte i resten av kroppen med målet att minska biverkningarna med bibehållen effekt.

1. ATOR-1015 binder till CTLA-4 och OX40 på de regulatoriska T-cellerna (Treg), vilka hämmar immunförsvaret.
2. Makrofagerna aktiveras och avdödar Treg. Därmed bryts Tregs hämmande effekt på immunförsvarets goda T-celler.
3. Effektor-T-cellerna (i ljusgrönt) multipliceras i antal och aktiveras att avdöda tumörcellerna.

Projektstatus

Den pågående doseskaleringsstudien i patienter med spridd cancer planeras att omfatta totalt upp till 53 patienter. Huvudprövare är Dr Jeffrey Yachnin på Centrum för Kliniska Cancerstudier (CKC), Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Det primära målet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1015 och fastställa en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier.

Studien inleddes i mars 2019 med en dostitreringsfas med en patient per dosnivå. Denna fas övergick under hösten 2019 i en så kallad ”3+3-design”, där minst tre patienter per dosnivå behandlas innan man går vidare till en högre dos. Studien fortlöper väl och i februari 2020 inleddes utvärdering av doser om 400 mg, cirka 6 mg/kg, givet varannan vecka. Nuvarande dosering är på en nivå som förväntas kunna ge både eventuella effekter och biverkningar.

För ytterligare information, se https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03782467?term=1015&rank=1.