ATOR-1015: Tumörlokaliserande bispecifik CTLA-4- antikropp med dubbel immunaktiveringsfunktion

ATOR-1015 binder till två olika immunmodulerande receptorer: dels till inhibitoriska checkpoint-receptorn CTLA-4, dels till den co-stimulerande receptorn OX40. Bispecificiteten har i prekliniska studier visats medföra en betydande ökning av den immunstimulerande effekten och förväntas åstadkommas främst i miljöer där båda målmolekylerna finns uttryckta i höga nivåer, som i en tumör.

1. ATOR-1015 binder till CTLA-4 och OX40 på de regulatoriska T-cellerna (Treg), vilka hämmar immunförsvaret.
2. Makrofagerna aktiveras och avdödar Treg. Därmed bryts Tregs hämmande effekt på immunförsvarets goda T-celler.
3. Effektor-T-cellerna (i ljusgrönt) multipliceras i antal och aktiveras att avdöda tumörcellerna.

Projektstatus

Data från den avslutade fas I-studien har visat att ATOR-1015 ger infusionsrelaterade biverkningar, vilka bedöms vara relaterade till utvecklingen av anti-drog-antikroppar. Detta medför ett behov av noggrann utvärdering av kliniska data.
Den planerade effektstudien i malignt melanom kommer att kräva ett nytt upplägg. Det kommer att krävas prekliniska studier och ett nytt studieprotokoll, med tillhörande interaktioner med myndigheter, innan vidare kliniska studier kan påbörjas.
Parallellt med detta kommer Alligator att söka en partner för den fortsatta kliniska utvecklingen.

För ytterligare information om studien, se https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03782467?term=1015&rank=1.