ATOR-1015 (f.d ADC-1015) är en bispecifik immunaktiverande antikropp utvecklad för tumörriktad immunterapi

Läkemedelskandidaten binder till två olika immunmodulerande målproteiner: den inhibitoriska checkpoint-receptorn CTLA-4 och den co-stimulerande receptorn OX40. Den OX40-bindande delen kommer från ALLIGATOR-GOLD® medan den CTLA-4-bindande delen skapades genom FIND®-optimering av CD86 som är en naturlig bindare till CTLA-4.

ATOR-1015 är en bispecifik immunstimulerande antikropp som binder till två olika målmolekyler samtidigt, CTLA-4 och OX40. Både CTLA-4 och OX40 överuttrycks på regulatoriska T-celler i tumörmiljön. ATOR-1015 minskar antalet regulatoriska T-celler och aktiverar effektor-T-celler vilket sammantaget ger en immunmedierad antitumöreffekt. ATOR-1015 har även visat sig skapa interaktioner mellan CTLA-4 och OX40-uttryckande celler, vilket ytterligare kan förstärka antitumöreffekten.

Projektfakta

ATOR-1015 har egenskaper som gör att den sammanför olika T-celler, vilket kan förstärka den immunaktiverande effekten. Läkemedelskandidaten minskar antalet regulatoriska T-celler och aktiverar effektor-T-celler. En stark immunaktivering förväntas åstadkommas främst i miljöer där båda målmolekylerna finns uttryckta i höga nivåer, som exempelvis inuti en tumör. Sammantaget ger detta både en effektiv immunaktivering och en lokalisering av effekten till tumörmiljön vilket även väntas leda till färre biverkningar. Målet med ATOR-1015 är att som den första CTLA-4 och OX40-bindande bispecifika antikroppen uppnå en kraftfull antitumör-effekt, antingen som monoterapi eller i kombination med idag etablerade immunterapier såsom PD-1 och PD-L1 inhibitorer. ATOR-1015 förväntas kunna användas för behandling av ett stort antal olika cancerformer.

Eftersom de konceptvaliderande studierna och de initiala prekliniska studierna visade lovande resultat initierades i januari 2016 cellinjeutveckling för framtida storskalig produktion av material för kliniska studier. För närvarande pågår den andra produktionsfasen, processutveckling, och ATOR-1015 planeras vara redo för kliniska studier under 2018.