ATOR-1015: Tumörlokaliserande bispecifik CTLA-4- antikropp med dubbel immunaktiveringsfunktion

ATOR-1015 binder till två olika immunmodulerande receptorer: dels till inhibitoriska checkpoint-receptorn CTLA-4, dels till den co-stimulerande receptorn OX40. Bispecificiteten har i prekliniska studier visats medföra en betydande ökning av den immunstimulerande effekten och förväntas åstadkommas främst i miljöer där båda målmolekylerna finns uttryckta i höga nivåer, som i en tumör. Detta innebär att ATOR-1015 kan tänkas ge upphov till kraftfull immunaktivering i tumörmiljön, men inte i resten av kroppen med målet att minska biverkningarna med bibehållen effekt.

1. ATOR-1015 binder till CTLA-4 och OX40 på de regulatoriska T-cellerna (Treg), vilka hämmar immunförsvaret.
2. Makrofagerna aktiveras och avdödar Treg. Därmed bryts Tregs hämmande effekt på immunförsvarets goda T-celler.
3. Effektor-T-cellerna (i ljusgrönt) multipliceras i antal och aktiveras att avdöda tumörcellerna.

Projektstatus

Prekliniska data som presenterats vid olika konferenser under 2018 visar att ATOR-1015 lokaliseras till tumören, med ökad immunaktivering i tumören jämfört med i normal vävnad. Läkemedelskandidaten ATOR-1015 är primärt avsedd för kombinationsbehandling och i de prekliniska resultat som presenterats ingår data som visar en förstärkt anti-tumöreffekt vid kombinationsbehandling med en PD-1-blockerande antikropp.
Läkemedelsverket godkände i december 2018 starten av en klinisk fas I-studie; en doseskaleringsstudie i patienter med spridd cancer. Studien kommer att genomföras på fem olika kliniker i Sverige och Danmark och kommer att omfatta upp till 53 patienter. Huvudprövare är Dr Jeffrey Yachnin på Centrum för Kliniska Cancerstudier (CKC), Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Det primära målet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1015 och fastställa en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier. För ytterligare information, se https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03782467?term=1015&rank=1.