ATOR-1144: Tumörlokaliserande bispecifik CTLA-4 x GITR-antikropp med kapacitet att aktivera flera delar av immunsystemet

ATOR-1144 är en ”first-in-class” bispecifik tumörlokaliserande antikropp som binder till den immunhämmande receptorn CTLA-4 och den co-stimulerande receptorn GITR (Glucocorticoid-Induced TNFR family Related). Den har flera olika angreppssätt som gör att den är lämpad för behandling av såväl solida tumörer som blodcancer.

1. ATOR-1144 binder till CTLA-4 och GITR på de regulatoriska T-cellerna (Treg). Makrofager eller NK-celler aktiveras och avdödar Tregs. Därmed bryts den hämmande effekten på immunförsvarets goda T-celler.
2. ATOR-1144 aktiverar effektor T-cellerna, genom inbindning till CTLA-4 och GITR, som i sin tur avdödar tumörcellerna.
3. ATOR-1144 binder till GITR på NK- och tumörceller, vilket ger en direkt tumöravdödande effekt.

Projektstatus

ATOR-1144 består av två bindande delar. Den ena delen är en GITR-specifik antikropp isolerad från ALLIGATOR-GOLD, och den andra är en CTLA-4-specifik bindare utvecklad genom FINDoptimering av CD86, en naturlig ligand för CTLA-4. ATOR-1144 inledde preklinisk utveckling strax innan årsskiftet 2018/2019.

I april 2019 presenterades nya prekliniska data på den vetenskapliga konferensen AACR (American Association for Cancer Research) som visar att ATOR-1144 har flera olika angreppssätt; aktivering av effektor-T-celler, avdödning av regulatoriska T-celler (Tregs) och tumörceller, samt via aktivering av NK-celler, vilket kan ge en ökad avdödning av tumörceller. Dessutom visas att GITR uttrycks (på tumörinfiltrerande celler såsom lymfocyter och neoplastiska celler) i tumörprover från huvud/hals-, strup-, äggstocks- och hudcancer, samt i B- och T-cellslymfom, vilket är positivt för en direkt tumöravdödning.