VD ORD

Vi är mycket entusiastiska över den snabba utvecklingen för vår 4-1BB (CD137)-antikropp. Detta är vår tredje immunonkologiska produkt som inleder preklinisk utveckling och det visar styrkan och bredden i vår portfölj.

Parallellt med den prekliniska fasen påbörjas även CMC-aktiviteter för produktion av kliniskt material. Antikroppsproduktion är en avgörande investering både i mått av tid och av pengar. Kostnaden för att producera kliniskt material är att jämföra med den totala kostnaden för att genomföra en klinisk fas-I-studie, och processen tar ungefär två år från start till slut. Därför är produktionsstart en mycket viktig milstolpe vid utveckling av terapeutiska antikroppar. ATOR-1017 har unika egenskaper och väl positionerad, med potential att bli ”best-in-class” bland 4-1BB-antikroppar, och det är glädjande att den nu har gått in i nästa utvecklingsfas.

ATOR-1017 aktiverar 4-1BB, en co-stimulerande receptor som finns på flera olika immunceller. Antikroppen togs fram med hjälp av Alligators humana antikroppsbibliotek, ALLIGATOR-GOLD®, och har förbättrats ytterligare med hjälp av vår teknologi för proteinoptimering. Det finns två konkurrerande 4-1BB-antikroppar i klinisk utveckling, men vi anser att dessa har suboptimala egenskaper med avseende på risk-nyttaprofil. Vi har använt vår expertis inom TNFR-superfamiljen för att utveckla en 4-1BB-antikropp med unik bindning till målproteinet. Dessutom är den immunaktiverande funktionen beroende av korslänkning via så kallade Fcγ-receptorer på immunceller. Denna egenskap riktar immunaktiveringen till tumörområdet där både 4-1BB och Fcγ-receptorer är högt uttryckta. Tumörriktad immunterapi ökar möjligheten att tillföra klinisk effekt utan att öka risken för dosbegränsande biverkningar, och detta kan leda till mer effektiva immunonkologiska kombinationsbehandlingar i framtiden.