Alligator Bioscience AB: Delårsrapport januari–mars 2022

R

”Det första kvartalet 2022 har präglats av framsteg med våra nyckelkandidater mitazalimab och ATOR-1017, men även med ATOR-4066. Vi välkomnade också vår nya Chief Medical Officer som stärker vårt medicinska ledarskap.” Søren Bregenholt, VD Alligator Bioscience AB VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI-MARS Projektportfölj: I mars slutfördes framgångsrikt fas Ib-delen av den kliniska studien OPTIMIZE-1 hos patienter med […]

Alligator Bioscience publicerar årsredovisning för 2021

R

Lund, Sverige, 22 mars 2022 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att årsredovisningen för 2021 har publicerats. Av av miljö- och kostnadsskäl har Alligator Bioscience valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida. För ytterligare information vänligen kontakta: Søren Bregenholt, VD E-mail: soren.bregenholt@alligatorbioscience.com Telefon: 046-540 82 00 […]

Alligator Bioscience AB: Bokslutskommuniké januari– december 2021

R

OPTIMIZE-1 fas II – på rätt spår framåt ”Under fjärde kvartalet 2021 nådde Alligator flera viktiga milstolpar i våra prekliniska och kliniska program, samt i våra samarbetsprogram. Våra prioriteringar fortsätter att formas av det ökade behovet av säkrare cancerläkemedel med större effekt.” Søren Bregenholt VD Alligator Bioscience AB (publ) VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER-DECEMBER 2021 Första patienten […]

Alligator Bioscience AB: Delårsrapport januari– september 2021

R

Första patienten doserad i OPTIMIZE-1 fas II   ” Vi fortsatte att göra stora framsteg under tredje kvartalet 2021. Vi doserade den första patienten i OPTIMIZE-1, vår kliniska fas II-studie som utvärderar effekten av mitazalimab vid första linjens behandling av bukspottkörtelcancer. Vi ingick även ett avtal med Finlandsbaserade Orion Corporation med fokus på att ta […]

Alligator Bioscience AB: Delårsrapport januari–juni 2021

R

Positiva fas I-data för ATOR-1017

”Efter drygt en månad som ny VD för Alligator Bioscience har mina högt ställda förväntningar på företaget redan överträffats. Under denna korta tid har jag kunnat konstatera att Alligator har en stark projektportfölj som bygger på en kraftfull teknikplattform.”

Søren Bregenholt, VD Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB: Delårsrapport januari–mars 2021

R

Hög aktivitet under första kvartalet

”2021 har hittills kännetecknats av hög aktivitet med bland annat ett forskningssamarbete som validerar vårt Discovery-koncept Neo-X-Prime™, samtidigt som våra kliniska program fortsätter att utvecklas väl med ATOR-1017 och mitazalimab på väg in i kliniska effektstudier under året.”

Malin Carlsson, tillförordnad VD Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience publicerar årsredovisning för 2020

R

Lund den 18 mars 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att årsredovisningen för 2020 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://alligatorbioscience.se/investerare/finansiella-rapporter/ För ytterligare information vänligen kontakta:  Per Norlén, VD E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com  Telefon: 046-540 82 00 Marie Svensson, CFO E-mail: marie.svensson@alligatorbioscience.com  Telefon: 046-540 82 03 Informationen lämnades, genom […]

Alligator Bioscience AB: Bokslutskommuniké januari-december 2020

R

Fortsatt fokus på klinisk utveckling. ”Säkerhetsdata har presenterats från den pågående fas I-studien med ATOR-1017 i patienter med spridd cancer. Resultaten visar en lovande säkerhetsprofil med endast mindre allvarliga läkemedelsrelaterade biverkningar.”  Per Norlén, vd Alligator Bioscience    VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER-DECEMBER  Mitazalimab: •    Nya prekliniska jämförelsedata visade att mitazalimab har mycket konkurrenskraftiga immunaktiverande egenskaper. •    IND […]

Alligator Bioscience AB (publ): Delårsrapport januari-september 2020

R

Lovande klinisk säkerhetsdata för ATOR-1017
”Fas I-studien med ATOR-1017 har gått enastående snabbt framåt och i augusti presenterades interimsdata som visade en god säkerhetsprofil vid kliniskt relevanta dosnivåer. Dosutvärderingen kommer att fortsätta på än högre dosnivåer och vi räknar med att kunna presentera säkerhetsdata och eventuella effektdata under våren 2021. Vi har även visat starka Proof of Mechanism-data för mitazalimab, medan utvecklingsprogrammet för ATOR-1015 visat på biverkningar vid höga dosnivåer. Karaktären på biverkningarna har lett till att den planerade kliniska studien i malignt melanom måste omarbetas och ytterligare prekliniska analyser genomföras. Vi kommer nu fokusera resurserna på ATOR-1017 och mitazalimab. Båda programmen har first-in-class-potential och kan inleda fas II-studier under 2021”, kommenterar Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

Alligator Bioscience AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2020

R

Lovande säkerhetsdata för ATOR-1015

”Med den nya strategi som aviserades i början av april har vi satt ett tydligare fokus på Alligators kliniska utvecklingsportfölj. ATOR-1015 har fått stor uppmärksamhet i samband med de positiva interimsdata som presenterades på AACR och ASCO, världens två största onkologikonferenser. Vi har även arbetat aktivt med affärsutvecklingen och tecknat ett forskningsavtal med Scandion Oncology under perioden, samtidigt som vårt samarbete med Biotheus utvecklats väl och lett till ytterligare milstolpsbetalning. Covid-19-pandemin har varit påfrestande men har inte lett till några allvarliga förseningar i de kliniska projekten. Vi ser nu fram emot ett spännande andra halvår för Alligator”, kommenterar vd Per Norlén.