Valberedning utsedd inför årsstämma 2017 i Alligator Bioscience AB (Publ)

Enligt den instruktion för valberedning i Alligator Bioscience AB (publ) som antogs på årsstämman den 20 april 2016 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september, jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de ägarregistrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista vardagen i september.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2017 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 32 procent av antalet aktier och röster i bolaget per den 30 september 2016:

· Ulf Winberg, ordförande i valberedningen, representerande Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S;
· Thomas Kidane, representerande Duba AB;
· Jonas Sjögren, representerande Jonas Sjögren; och
· Peter Benson, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 samt på bolagets hemsida, https://alligatorbio.wpengine.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2017.

Ladda ner som PDF