Bolagsordning

BOLAGSORDNING
antagen på årsstämma den 5 maj 2020

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Alligator Bioscience AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§3 Verksamhet 

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag eller andra intressebolag, bedriva forsknings- och utvecklingsarbete samt tillverkning och handel inom proteinkemiområdet jämte med detta förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 23 600 000 kronor och högst 94 400 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 59 000 000 och högst 236 000 000.

§6 Styrelse

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter.

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§8 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncern­balansräkning;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
 9. Fastställande av styrelsearvoden och revisorarvoden
 10. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§9 Räkenskapsår 

Räkenskapsår är kalenderår.

§10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.