Bolagsordning

BOLAGSORDNING
antagen på extra bolagsstämma den 14 mars 2016

§ 1 Firma
Bolagets firma är Alligator Bioscience AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag eller andra intressebolag, bedriva forsknings- och utvecklingsarbete samt tillverkning och handel inom proteinkemiområdet jämte med detta förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 23 600 000 kronor och högst 94 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall uppgå till lägst 59 000 000 och högst 236 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter.

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 8 Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av två justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

9. Fastställande av styrelsearvoden och revisorarvoden

10. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår
Räkenskapsår är kalenderår.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).