ATOR-1017: Kraftfull avdödning av tumörceller genom aktivering av både T-celler och NK-celler

ATOR-1017 skiljer sig tydligt från andra 4-1BB-antikroppar, dels genom sin unika bindningsprofil och dels genom att den immunaktiverande funktionen är beroende av korsbindning till så kallade Fc-gamma-receptorer på immunceller. Detta lokaliserar immunaktiveringen till tumörområdet där både 4-1BB och Fc-gamma-receptorer är högt uttryckta, vilket är helt i linje med behandlingsstrategin för Alligators läkemedelskandidater. Målet är en effektiv tumörriktad immunaktivering med minimala biverkningar.

1. ATOR-1017 binder till målmolekylen 4-1BB på ytan av T-celler.
2. Den immunaktiverande funktionen är beroende av bindning till Fc-gamma-receptorer på makrofager.
3. De goda T-cellerna aktiveras att avdöda tumörceller.

Projektstatus

Under 2018 har en rad nya prekliniska data presenterats för ATOR-1017 vid olika vetenskapliga konferenser såsom Protein Engineering Summit (PEGS) 14th Annual Meeting, 3rd Annual World Preclinical Congress och Immuno-Oncology Summit 2018, samtliga i Boston, USA.
De nya data visar att ATOR-1017 aktiverar både NK-celler (Natural Killer) och T-celler, vilka båda bidrar till en effektiv immunmedierad avdödning av tumörceller. Förutom att aktivering av 4-1BB på T- celler leder till ett förstärkt tumörriktat immunsvar utvecklas också ett immunologiskt minne mot tumören. NK-celler är immunceller som riktar sig direkt mot tumörceller som försöker komma undan immunförsvaret. NK-celler förstärker även den cellavdödande signaleringen från immunsystemets tumörspecifika T-celler. Aktiverande antikroppar mot 4-1BB stärker därför både NK-cellers och T-cellers förmåga att angripa tumörceller.
Dessa prekliniska data ger ytterligare stöd för positioneringen av 4-1BB-antikroppen ATOR-1017 som den bästa i sitt slag med potential att minimera biverkningar men också att generera ett kraftfullt, långvarigt immunsvar.
För närvarande sammanställs ett prekliniskt datapaket med målet att i mitten av året lämna in en ansökan om att få starta klinisk prövning (CTA, Clinial Trial Authorization).