ATOR-1017

ATOR-1017 skiljer sig tydligt från andra 4-1BB-antikroppar, dels genom sin unika bindningsprofil och dels genom att den immunaktiverande funktionen är beroende av korsbindning till så kallade Fc-gamma-receptorer på immunceller. Detta lokaliserar immunaktiveringen till tumörområdet där både 4-1BB och Fc-gamma-receptorer är högt uttryckta, vilket är i linje med behandlingsstrategin för Alligators läkemedelskandidater. Målet är en effektiv tumörriktad immunaktivering med minimala biverkningar.

Projektstatus

4-1BB
Solida metastaserade tumörer
 

Läkemedelskandidaten ATOR-1017 aktiverar 4-1BB-receptorer vilket ökar immunsystemets förmåga att upptäcka och avdöda tumörceller. Detta gör 4-1BB till ett högintressant mål för immunterapi av cancer. ATOR-1017 har en unik profil bland annat genom att den immunaktiverande effekten förstärks i miljöer där det finns många immunceller, vilket särskilt förekommer i tumörer. Detta skapar möjligheter för en kraftfull, tumörriktad immunaktivering som kan öka effekten och minska biverkningarna för patienten.

ATOR-1017 utvärderas i en fas 1 doseskaleringsstudie i patienter med spridd solid cancer (NCT04144842). Studien genomförs på tre olika kliniker i Sverige med det primära målet att etablera ATOR-1017:s säkerhet och tolerabilitet i terapeutiska doser. Den första patienten doserades i december 2019. Vid data-avläsning den 18 januari 2022 hade totalt 22 patienter med varierande spridda solida maligniteter inkluderats. 4 patienter (18,2%) stod kvar på behandling, varav 1 (4,5%) hade konstaterats ha haft stabil sjukdom under en period av 4 månader.

Resultaten från utvärderingen av doser upp till och med 600 mg, som presenteras i en poster-presentation vid ASCO:s årsmöte 2022, visar att ATOR-1017 har en lovande säkerhetsprofil då de läkemedelsrelaterade biverkningarna i studien i allmänhet har varit milda och övergående. Ingen dosbegränsande toxicitet har rapporterats, därmed har den högsta tolererade dosen av ATOR-1017 ännu inte uppnåtts. Resultaten visar vidare att ATOR-1017 uppvisar en gynnsam farmakokinetisk profil. Aktivering av T-celler i cirkulationen observerades inom terapeutiska dosnivåer av ATOR-1017 vilket bekräftar biologisk aktivitet och proof of mechanism. Stabil sjukdom uppnåddes som bästa objektiva svar hos 10 (45 %) av patienterna, och den längsta behandlingstiden var 16 månader. Doseskalering fortsätter på dosnivån 900 mg.

Den 30 september 2022 meddelade Alligator att patientrekryteringen avslutats i studien, där resultaten inte påvisat några signifikanta säkerhetsproblem för doser upp till och med 900 mg, med långvarig stabil sjukdom som bästa svar på behandling. Två patienter är kvar i studien, då de drar fortsatt nytta av behandlingen med ATOR-1017.

En rad prekliniska data har presenterats som visar att ATOR-1017 aktiverar både NK-celler (natural killer) och T-celler, vilka båda bidrar till en effektiv immunmedierad avdödning av tumörceller. NK-celler är immunceller som riktar sig direkt mot tumörceller som försöker komma undan immunförsvaret. NK-celler förstärker även den cellavdödande signaleringen från immunsystemets tumörspecifika T-celler. Aktiverande antikroppar mot 4-1BB stärker därför både NK-cellers och T-cellers förmåga att angripa tumörceller.

I juni 2020 utfärdade det amerikanska patentverket (USPTO) ett godkänt patent (US 10,689,454) för ATOR-1017. Detta är det första godkända amerikanska patentet för ATOR-1017 och det är giltigt till åtminstone 2037.

Uppdaterad 2022-09-30