ATOR-1017: Kraftfull avdödning av tumörceller genom aktivering av både T-celler och NK-celler

ATOR-1017 skiljer sig tydligt från andra 4-1BB-antikroppar, dels genom sin unika bindningsprofil och dels genom att den immunaktiverande funktionen är beroende av korsbindning till så kallade Fc-gamma-receptorer på immunceller. Detta lokaliserar immunaktiveringen till tumörområdet där både 4-1BB och Fc-gamma-receptorer är högt uttryckta, vilket är helt i linje med behandlingsstrategin för Alligators läkemedelskandidater. Målet är en effektiv tumörriktad immunaktivering med minimala biverkningar.

1. ATOR-1017 binder till målmolekylen 4-1BB på ytan av T-celler.
2. Den immunaktiverande funktionen är beroende av bindning till Fc-gamma-receptorer på makrofager.
3. De goda T-cellerna aktiveras att avdöda tumörceller.

Projektstatus

Prekliniska data för läkemedelskandidaten ATOR-1017 har presenterats som visar att ATOR-1017 ger kraftfulla anti-tumöreffekter i en experimentell modell för  tjocktarmscancer (MC38). Dessutom har det visats att ATOR-1017 har en dosberoende hämmande effekt på tumörtillväxt och ökar överlevnad. En rad prekliniska data har presenterats som visar att ATOR-1017 aktiverar både NK (natural killer)-celler och T-celler, vilka båda bidrar till en effektiv immunmedierad avdödning av tumörceller. NK-celler är immunceller som riktar sig direkt mot tumörceller som försöker komma undan immunförsvaret. NK-celler förstärker även den cellavdödande signaleringen från  immunsystemets tumörspecifika T-celler. Aktiverande antikroppar mot 4-1BB stärker därför både NK-cellers och T-cellers förmåga att angripa tumörceller. Dessa prekliniska data ger ytterligare stöd för positioneringen av 4-1BB-antikroppen ATOR-1017 som den bästa i sitt slag med potential att minimera biverkningar men också att generera ett kraftfullt immunsvar.

I december 2019 doserades den första patienten framgångsrikt i fas I-studien med ATOR-1017. Studien kommer att omfatta upp till 50 patienter och är en dosbestämningsstudie i patienter med spridd cancer. Den kommer att genomföras på tre olika kliniker i Sverige. Det primära målet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1017 och fastställa en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier. Patientrekryteringen till den pågående fas I- studien pausades tillfälligt under mars och april 2020 på grund av covid-19-pandemin men har återupptagits.

I juni 2020 utfärdade det amerikanska patentverket (USPTO) ett godkänt patent (US 10,689,454) för ATOR-1017. Detta är det första godkända amerikanska patentet för ATOR-1017 och det är giltigt till åtminstone 2037.

I augusti 2020  presenterades data som visar på en lovande säkerhetsprofil för ATOR-1017. Ett fåtal läkemedelsrelaterade biverkningar har observerats och alla var milda eller måttliga (grad 1 eller 2).

Studiekommittén (Data Review Committee) som övervakar säkerheten för patienterna i fas I-studien med ATOR-1017 godkände dosnivån 100 mg och beviljade att studien fortsatte utvärdering på den högre dosnivån 200 mg, motsvarande cirka 3 mg/kg. Dosen 100 mg anses vara en terapeutiskt relevant dosnivå, det vill säga en nivå där man kan förvänta sig kunna se kliniska effekter.