ALG.APV-527

Resultat av ett starkt samarbete

ALG.APV-527 är en bispecifik antikropp riktad mot målmolekylerna 4-1BB och 5T4 och förväntas stimulera T-celler och NK-celler som driver tumörspecifika immunattacker enligt vad som beskrivits för ATOR-1017 ovan. 5T4 är ett protein som företrädesvis uttrycks på flera tumörtyper inklusive trippelnegativ bröstcancer och njurcellscancer. ALG.APV-527 kräver samtidig bindning till 4-1BB och 5T4 för att stimulera T-celler och NK-celler, vilket säkerställer att den endast kommer att driva immunsvar i tumören och inte någon annanstans i kroppen, vilket säkerställer en gynnsam balans mellan effektivitet och säkerhet.

ALG.APV-527 är designad för behandling av spridd cancer och har utvecklats tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc. sedan 2017. Under tredje kvartalet 2022 godkändes en IND-ansökan för ALG.APV-527 av amerikanska FDA, och den första patienten i fas 1-studien som genomförs i USA doserades under februari 2023. 

Projektstatus

4-1BB, 5T4
Solida metastaserade tumörer
 

Projektstatus: Fas 1-studie initierad

Under de senaste åren har prekliniska data för ALG.APV-527 presenterats vid flera internationella konferenser. I november 2022 publicerades konsoliderade prekliniska data i den referentgranskade tidskriften Molecular Cancer Therapeutics.1 Data visar att ALG.APV-527 effektivt och selektivt stimulerar och stärker T-cellssvaret i tumören, vilket leder till tumöreliminering. ALG.APV-527 inducerar också ett tumörspecifikt immunologiskt minne i experimentella sjukdomsmodeller. Dessutom visar data att ALG.APV-527 har en god preklinisk säkerhetsprofil, utan tecken på systemisk immunstimulering eller levertoxicitet. Sammantaget stöder resultaten potentialen hos ALG.APV-527 att inducera effektiv tumörriktad immunstimulering med färre oönskade följdverkningar.

Under tredje kvartalet 2022 lämnade Aptevo Therapeutics Inc. och Alligator in en IND-ansökan till amerikanska FDA. Senare under tredje kvartalet 2022 fick bolagen en så kallad ”may proceed notice” från FDA som tillåter påbörjandet av kliniska fas 1-studier i USA. Fas 1-studien kommer att utvärdera säkerheten och effekten av ALG.APV-527 hos upp till 30 patienter med solida tumörtyper som överuttrycker 5T4. Den första patienten i studien doserades med ALG.APV-527 under februari 2023. I mars 2024 offentliggjorde Bolaget den första interimsdatan från fas 1-studien där mer än hälften av de planerade patienterna rekryterats. Datan visade en uppmuntrande säkerhets- och farmakokinetikprofil för ALG.APV-527, samt tidiga tecken på klinisk effekt hos kraftigt förbehandlade bröstcancerpatienter.

Alligator förväntar sig att offentliggöra topline-data från studien under andra halvan av 2024.

Samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. 

Aptevo Therapeutics Inc. och Alligator tecknade i juli 2017 ett avtal om samutveckling av ALG.APV-527. Under avtalet äger och bekostar de båda bolagen utvecklingen till lika delar. Ursprungsmolekylerna till den tumörbindande delen och den immunmodulerande delen av ALG.APV-527 togs fram med hjälp av Alligators patentskyddade antikroppsbibliotek ALLIGATOR-GOLD®. Den bispecifika molekylen vidareutvecklades och förbättrades med samarbetspartnern Aptevos teknologiplattform ADAPTIR®. Genom att kombinera en tumörbindande och en immunmodulerande del i en och samma molekyl har en läkemedelskandidat skapats vars effekt selektivt riktas till tumören och aktiverar de anti-tumörspecifika immunceller som finns där.


1 Nelson, M.H., Mol Cancer Ther. 2023, 22(1):89-101; https://doi.org/10.1158/1535-7163.mct-22-0395

Uppdaterad 2024-03-18