ALG.APV-527 är en bispecifik agonistisk antikropp för tumörriktad immunterapi som utvecklas i samarbete med Aptevo Therapeutics

Produktkandidaten består av bindningsdomäner som genererats med Alligators antikroppsbibliotek, ALLIGATOR-GOLD®, som därefter kombinerats i en bispecifik molekyl med hjälp av Aptevos bispecifika teknologiplattform. ALG.APV-527 har baserats på Alligators ursprungliga bispecifika produktkandidat, ATOR-1016.

Projektfakta

Verkningsmekanismen hos ALG.APV-527 involverar aktivering av 4-1BB (CD137), en co-stimulerande receptor i TNFR-superfamiljen som uttrycks på aktiverade T-celler, och bindning till tumörantigenet 5T4. Den co-stimulerande receptorn 4-1BB spelar en viktig roll i immunsvaret mot cancer genom att modulera och förstärka immunreaktioner via aktivering av tumörspecifika T-celler. Receptorn är därför särskilt intressant för utveckling av nya immunonkologiska läkemedel.

5T4 är ett protein som företrädesvis återfinns på tumörceller och i mycket liten utsträckning eller inte alls i normalvävnad. Den immunaktiverande effekten av ALG.APV-527 kan på så sätt styras specifikt till tumören och inte till normalvävnad. Målet är en effektiv tumörriktad immunaktivering med minimala biverkningar. Tumörantigenet 5T4 återfinns på en rad olika tumörtyper såsom bröst-, livmoder-, icke-småcellig lung- prostata-, njur-, magsäcks-, kolorektal- och blåscancer, vilket innebär att ALG.APV-527 kan komma att användas som behandling mot flertalet olika cancerformer.

Genom att kombinera en tumörbindande och en immunmodulerande antikropp i en och samma molekyl har Alligator och Aptevo skapat en läkemedelskandidat vars effekt lokaliseras till tumörområdet och aktiverar de tumörspecifika immunceller som finns där.

ALG.APV-527 är för närvarande i preklinisk utvecklingsfas och inledande aktiviteter för produktion av kliniskt material har påbörjats.