ALG.APV-527: En tumörbindande och en immunmodulerande antikropp i en och samma molekyl

4-1BB har förmåga att aktivera de immunceller (anti-tumörspecifika T-celler) som är involverade i tumörbekämpning, vilket gör 4-1BB till ett synnerligen tilltalande mål för immunterapi av cancer. Den tumörbindande delen av ALG.APV-527 är riktad mot tumörantigenet 5T4. 5T4 är ett protein som återfinns på ett stort antal tumörtyper och även på en viss typ av aggressiva tumörceller, så kallade tumör-initierande celler, men i låg grad eller inte alls i normalvävnad, vilket gör 5T4 till en attraktiv målmolekyl för cancerbehandling.

1. ALG.APV-527 söker sig till tumörområdet och binder till målmolekylen 5T4 på ytan av tumörceller.
2. I tumörområdet binder ALG.APV-527 samtidigt till 4-1BB på ytan av T-celler.
3. De goda T-cellerna aktiveras att avdöda tumörceller.

Projektstatus

I maj 2018 presenterades nya prekliniska data för ALG.APV-527 på ett flertal vetenskapliga konferenser; PEGS Summit 2018, American Association of Immunologists (AAI) Annual Meeting och Annual Meeting of the Association for Cancer Immunotherapy (CIMT). Nya data visar bland annat att ALG.APV-527 har potential att selektivt aktivera och förstärka T-cellssvaret i tumören utan att aktivera immunsystemet i resten av kroppen.
Sammantaget stödjer resultaten dess potential att ge effektiv tumörriktad immunaktivering med mindre biverkningar.

Ett prekliniskt datapaket sammanställs för närvarande med målet att lämna in ansökan om start av klinisk prövning (CTA, Clinical Trial Authorization) under andra halvan av 2019.

Aptevo Therapeutics Inc. och Alligator Bioscience tecknade i juli 2017 ett avtal om samutveckling av ALG.APV-527. Antikroppen har baserats på Alligators ursprungliga bispecifika produktkandidat ATOR-1016. Bolagen kommer under avtalet att till lika delar äga och bekosta utvecklingen av produktkandidaten genom klinisk fas II.