Business Development – Samarbeten och partnerskap

Alligator utvecklar sina läkemedelskandidater både internt och i samarbete med partners. Vi strävar ständigt efter att stärka vår position med syfte att utveckla innovativa och effektiva läkemedelskandidater. Därför ligger stort fokus på att etablera långvariga strategiska och värdeskapande samarbeten med såväl läkemedels- och bioteknikföretag som akademiska institutioner.

Alligators strategi är att utveckla sina läkemedelskandidater till och med fas 2, men är öppet för möjligheten att utlicensiera eller ingå partnerskap under tidigare klinisk fas. För projekt som befinner sig i forskningsfas eller preklinisk utvecklingsfas kan ett partnerskap vara utformat som inlicensiering av patenträttigheter, eller som gemensam utveckling av läkemedelskandidater där kostnader och vinst delas mellan parterna.

  • I juli 2017 ingicks ett avtal med det amerikanska bioteknikbolaget Aptevo Therapeutics Inc., för gemensam utveckling av den bispecifika läkemedelskandidaten ALG.APV-527. Bolagen kommer under avtalet att till lika delar äga och bekosta utvecklingen av produktkandidaten genom klinisk fas 2.
  • I augusti 2019 tecknades ett avtal med kinesiska Biotheus Inc. Biotheus erhöll kinesiska rättigheter till en antikropp från antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-GOLD. Avtalet ger Alligator rätten att erhålla initiala betalningar och framtida delmåls- och optionsbetalningar till ett totalvärde om potentiellt 142 miljoner dollar.
  • I april 2021 tecknades ett avtal med amerikanska MacroGenics, Inc. Forskningssamarbetet syftar till att bredda Alligators patientspecifika immunterapi Neo-X-Prime™.
  • I maj 2021 ingicks ett forskningssamarbete med BioArctic AB, ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag. Enligt avtalet kommer Alligator, i samarbete med BioArctic, använda bolagets egenutvecklade teknologier för antikroppsgenerering i syfte att utveckla nya produktkandidater.
  • Via dotterbolaget Atlas Therapeutics AB innehar Alligator en andel i det kliniska projektet Biosynergy (AC101/HLX22), som drivs av det koreanska bolaget AbClon. Läkemedelskandidaten vidareutvecklas nu av det kinesiska bolaget Shanghai Henlius. Alligator har rätt till 35 procent av AbClons intäkter från utlicensieringen till Shanghai Henlius. AC101/HLX22 befinner sig för närvarande i klinisk fas 2.
  • I augusti 2021 ingicks ett forskningssamarbete och licensavtal med finska Orion Corporation. Avtalet omfattar en möjlighet att utveckla tre bispecifika antikroppar. Enligt avtalet kommer Alligator Bioscience att använda sitt egenutvecklade antikroppsbibliotek och det bispecifika formatet RUBY™ för att utveckla nya immunonkologiska produktkandidater utifrån designkriterier framtagna av Orion.

Alligator välkomnar möjligheter att samarbeta med företag och akademiska institutioner, för att tillsammans utveckla nya, innovativa immunterapier. Om ni är intresserade av att diskutera partnerskap kring immateriella rättigheter rörande nya målmolekyler eller läkemedelskandidater är ni välkomna att kontakta David Harrison:

David Harrison
Head of Business Development
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Uppdaterad 2022-07-14