Revisionsutskott

Revisionsutskottets uppgifter är huvudsakligen att övervaka Bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet ska också bistå valberedningen vid förslag till beslut om val av och arvodering av revisorn.

Efter årsstämman den 26 april 2018 fram till nästa årsstämma består revisionsutskottet av Ulrika Danielsson (ordförande), Kenth Petersson och Jonas Sjögren.