Revisionsutskott

Revisionsutskottets uppgifter är huvudsakligen att övervaka Bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet ska också bistå valberedningen vid förslag till beslut om val av och arvodering av revisorn.

Efter årsstämman den 7 maj 2024 fram till nästa årsstämma består revisionsutskottet av Hans-Peter Ostler (ordförande) och Eva Sjökvist Saers.

Uppdaterad 2024-05-08