Bolagsstyrning inom Alligator

Bolagsstyrning inom Alligator

En god bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla förtroende från aktieägare, partners och övriga externa intressenter och bygger på att bolagets strategier, mål och värderingar genomsyrar hela organisationen.

Alligators bolagsstyrning har före noteringen på Nasdaq Stockholm styrts av aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler, Bolagets bolagsordning samt interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering. Vidare har Alligator också ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare.

Efter noteringen på Nasdaq Stockholm kommer bolagsstyrningen också att baseras på Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), god sed på aktiemarknaden samt andra tillämpliga regler och rekommendationer.

Strukturen för bolagsstyrningsarbetet illustreras nedan:

alligator_bolagsstyrning_72dpi

För en fullständig bolagsstyrningsrapport i enlighet med "Koden" hänvisas till bolagets senaste årsredovisning.