Bolagsstyrning

Alligators bolagsstyrning styrs av Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), aktiebolagslagen, god sed på aktiemarknaden samt andra tillämpliga regler och rekommendationer, Bolagets bolagsordning samt interna styrdokument.

De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för VD samt instruktion för ekonomisk rapportering.

Vidare har Alligator också ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare.

Läs fullständig bolagsstyrningsrapport här.

Uppdaterad 2024-03-21