Alligator-GOLD®

ALLIGATOR-GOLD® är ett egenutvecklat humant antikroppsbibliotek som innehåller mer än 60 miljarder unika antikroppsfragment (även benämnt ”scFv”). Från detta antikroppsbibliotek kan läkemedelskandidater som är riktade mot alla tänkbara målmolekyler tas fram. Biblioteket är utvecklat för att kunna ta fram högfunktionella antikroppar.

ALLIGATOR-GOLD® är Alligators viktigaste teknikplattform som möjliggör framtagandet av nya produktkandidater till projektportföljen. Den har bland annat använts för att utveckla ATOR-1017 och ALG.APV-527.

De olika antikroppsfragmenten i ALLIGATOR-GOLD® skiljer sig från varandra i specifika sekvenser i antikroppsytan som binder till målmolekylerna i de sex olika så kallade hypervariabla regionerna. Resterande delar av scFv är identiska hos alla antikroppar i biblioteket och dessa delar är valda för att uppnå optimala egenskaper avseende bland annat stabilitet och produktion. Variabiliteten i ALLIGATOR-GOLD® är utformad för att efterlikna och överträffa variabiliteten i människans immunsystem.

Uppdaterad 2022-08-17