Revisorer

Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Bolagets revisor rapporterar varje år till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av Bolagets interna kontroll.

Ernst & Young AB är Bolagets revisor sedan 2001 med Ola Larsmon som huvudansvarig revisor sedan 2021. Ola Larsmon är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.

Vid årsstämman den 5 maj 2022 omvaldes Ernst & Young Aktiebolag som Bolagets revisor med auktoriserade revisorn Ola Larsmon som huvudansvarig revisor.