Valberedning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska bolaget ha en valberedning vars uppdrag ska omfatta beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ordförande vid stämma samt revisorer. Valberedningen ska också föreslå arvode till styrelseledamöter och revisorer.

Vid årsstämman den 26 april 2018 beslutades att anta en instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i juni, jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de ägarregistrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista vardagen i juni.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på Alligators hemsida. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de tre största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar en av de tre största aktieägarna.

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Koden. Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot till följd av väsentliga ägarförändringar, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.