Ersättningar

Ersättning till styrelsen
Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 1 juni 2021 beslutades att arvode skulle utgå med 550 000 SEK till styrelseordföranden, med 400 000 kr till vice styrelseordföranden samt med 300 000 SEK till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Därutöver beslutades att ersättning för utskottsarbete ska utgå med 125 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet samt med 30 000 SEK till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med 25 000 kr till ersättningsutskottets ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Vid årsstämman den 5 maj 2020 antogs riktlinjer med huvudsakligen följande innehåll.

Bolagets utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga förmåner och aktierelaterade incitamentsprogram. VD och andra ledande befattningshavare har i allmänhet rätt till andra sedvanliga förmåner om 20 procent av grundlönen per år, dock högst 15 000 SEK i månaden.

Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja Alligators affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Ersättningen ska inte vara diskriminerande på
grund av kön, etnisk bakgrund, nationellt ursprung, ålder, funktionsnedsättning eller andra ovidkommande omständigheter.

VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på individens ansvar, kompetens och prestation. Förutom lön har VD och andra ledande
befattningshavare i allmänhet rätt till en årlig bonus om högst 30 procent av grundlönen.

Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga lönen.

Ytterligare rörlig kontant ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 30
procent av den fasta årliga lönen samt inte utges mer än en gång per år per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet.

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst sex månader. Avgångsvederlag, utöver lön och andra ersättningar under uppsägningstid får inte överstiga ett belopp motsvarande sex gånger den kontanta månadslönen. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden dock vara högst sex månader utan rätt till avgångsvederlag. I tillägg till lön under uppsägningstid och avgångsvederlag kan ersättning för åtagande om eventuell konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i
den utsträckning den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag för den period som åtagandet gäller. Ersättningen ska baserat på den fasta lönen vid anställningens upphörande
och uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen vid anställningens upphörande, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagande om
konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Personaloptionsprogram 2018/2022
Vid årsstämma den 26 april 2018 beslutades om inrättande av ett personaloptionsprogram omfattande högst
2 300 000 personaloptioner.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutade årsstämman om riktad emission av högst 3 022 660 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag.

Aktiesparprogram LTI 2021
Vid årsstämma den 1 juni 2021 beslutades om inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram omfattande högst 877 500 matchnings- och prestationsaktier.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt aktiesparprogrammet samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutade årsstämman om att bemyndiga styrelsen besluta om emission av högst 1 153 211 C aktier.