Ersättningar

Ersättning till styrelsen
Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 9 maj 2019 beslutades att arvode skulle utgå med 550 000 SEK till styrelseordföranden samt med 300 000 SEK till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Därutöver beslutades att ersättning för utskottsarbete ska utgå med 125 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet samt med 30 000 SEK till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med 25 000 kr till ersättningsutskottets ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Vid årsstämman den 9 maj 2019 antogs riktlinjer med huvudsakligen följande innehåll.

Bolagets utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga förmåner och aktierelaterade incitamentsprogram. VD och andra ledande befattningshavare har i allmänhet rätt till andra sedvanliga förmåner enligt vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden och nyttan för Bolaget.

Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Vidare ska fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning stå i proportion till medarbetares befattning och arbetsuppgifter. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningen ska inte vara diskriminerande på grund av kön, etnisk bakgrund, nationellt ursprung, ålder, funktionsnedsättning eller andra ovidkommande omständigheter.

VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på individens ansvar, kompetens och prestation. Förutom lön har VD och andra ledande befattningshavare i allmänhet rätt till en årlig bonus om högst 25 procent av grundlönen.

Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal kan VD och övriga ledande befattningshavare äga rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Avstående av lön och rörlig ersättning kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för bolaget över tiden.

Enligt riktlinjerna ska för VD en ömsesidig uppsägningstid om sex månader tillämpas och för övriga ledande befattningshavare ska en ömsesidig uppsägningstid som inte överstiger sex månader tillämpas. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, förekommer endast för VD vilken vid uppsägning från bolagets sida är berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av styrelsen.

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker.

Styrelsen ska varje år överväga om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämma enligt reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämma har eller kommer att fatta sådana beslut.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Teckningsoptionsprogram 2016/2020
Vid årsstämma den 20 april 2016 beslutades om inrättande av ett teckningsoptionsprogram genom utgivande av högst 1 000 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag i koncernen för vidareöverlåtelser till anställda i Bolaget. Totalt tecknades 1 000 000 teckningsoptioner av dotterbolaget varav 877 000 teckningsoptioner hittills överlåtits till deltagare i programmet medan resterande 123 000 teckningsoptioner reserverats för överlåtelse till framtida anställda. Överlåtelsen till deltagare skedde till marknadsvärdet beräknat enligt Black-Scholes formeln. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 75 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioderna från och med den 1 juni 2019 till och med den 31 augusti 2019 och från och med den 1 mars 2020 till och med den 31 maj 2020. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 400 000 SEK genom utgivande av 1 000 000 aktier. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Personaloptionsprogram 2016/2020
Vid årsstämma den 20 april 2016 beslutades om inrättande av ett personaloptionsprogram omfattande högst
1 000 000 personaloptioner. Totalt tilldelades 900 000 personaloptioner vederlagsfritt till deltagare i programmet. Tilldelade personaloptioner tjänas in med 1/3 den 1 maj 2017, 1/3 den 1 maj 2018 samt 1/3 den 1 maj 2019. Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i Bolaget och inte har sagt upp anställningen per dagen då respektive intjäning sker. För det fall att deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i Bolaget före en intjäningsdag, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte. Varje intjänad personaloption ger rätt att förvärva en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 75 SEK. Intjänade personaloptioner kan utnyttjas under perioderna från och med den 1 juni 2019 till och med den 31 augusti 2019 och från och med den 1 mars 2020 till och med den 31 maj 2020. Personaloptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutade årsstämman också om emission av högst 
1 314 200 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag. Totalt tecknade dotterbolaget 1 182 780 teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 473 112 SEK genom utgivande av 1 182 780 aktier.

Personaloptionsprogram 2018/2022
Vid årsstämma den 26 april 2018 beslutades om inrättande av ett personaloptionsprogram omfattande högst
2 300 000 personaloptioner.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutade årsstämman om riktad emission av högst 3 022 660 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag.