Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 26 maj 2023 beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 650 000 kr till styrelseordföranden, med 400 000 kr till vice styrelseordföranden och med 300 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kr till revisionsutskottets ordförande, med 50 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, med 50 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Vid årsstämman den 5 maj 2020 antogs riktlinjer med huvudsakligen följande innehåll.

Bolagets utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga förmåner och aktierelaterade incitamentsprogram. VD och andra ledande befattningshavare har i allmänhet rätt till andra sedvanliga förmåner om 20 procent av grundlönen per år, dock högst 15 000 SEK i månaden.

Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja Alligators affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Ersättningen ska inte vara diskriminerande på grund av kön, etnisk bakgrund, nationellt ursprung, ålder, funktionsnedsättning eller andra ovidkommande omständigheter.

VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på individens ansvar, kompetens och prestation. Förutom lön har VD och andra ledande befattningshavare i allmänhet rätt till en årlig bonus om högst 30 procent av grundlönen.

Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga lönen.

Ytterligare rörlig kontant ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 30 procent av den fasta årliga lönen samt inte utges mer än en gång per år per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet.

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst sex månader. Avgångsvederlag, utöver lön och andra ersättningar under uppsägningstid får inte överstiga ett belopp motsvarande sex gånger den kontanta månadslönen. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden dock vara högst sex månader utan rätt till avgångsvederlag. I tillägg till lön under uppsägningstid och avgångsvederlag kan ersättning för åtagande om eventuell konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag för den period som åtagandet gäller. Ersättningen ska baserat på den fasta lönen vid anställningens upphörande och uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen vid anställningens upphörande, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagande om
konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.


Aktierelaterade incitamentsprogram

Aktiesparprogram LTI 2021

Vid årsstämma den 1 juni 2021 beslutades om inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram omfattande högst 877 500 matchnings- och prestationsaktier.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt aktiesparprogrammet samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutade årsstämman om att bemyndiga styrelsen besluta om emission av högst 1 153 211 C aktier.

Teckningsoptionsprogram LTI 2022

Vid årsstämma den 5 maj 2022 beslutades om inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda omfattande högst 3 700 000 teckningsoptioner, samt ett teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter omfattande högst 600 000 teckningsoptioner.

För att möjliggöra Bolagets leverans av teckningsoptioner enligt teckningsoptionsprogrammen beslutade årsstämman om riktad emission av högst 4 300 000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag.

Teckningsoptionsprogram LTI 2023

Vid årsstämma den 26 maj 2023 beslutades om inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda omfattande högst 8 955 000 teckningsoptioner, samt ett teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter omfattande högst 1 440 000 teckningsoptioner.

För att möjliggöra Bolagets leverans av teckningsoptioner enligt teckningsoptionsprogrammen beslutade årsstämman om riktad emission av högst 10 395 000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag.


Uppdaterad 2024-03-21