Mitazalimab

Den kliniska läkemedelskandidaten mitazalimab (tidigare ADC-1013) är en agonistisk – dvs aktiverande – antikropp riktad mot CD40, en receptor på immunsystemets dendritceller, som är de celler som upptäcker fiender, till exempel cancerceller. Mitazalimabs aktivering av CD40 gör att dendritcellerna mer effektivt kan aktivera immunsystemets vapen – i detta fallet T-celler – och rikta immunsystemets attack specifikt mot cancern. Mitazalimab har optimerats med hjälp av Alligators unika FIND-teknologi i syfte att förbättra bindningsstyrkan. Detta gör det möjligt att uppnå effekt redan vid mycket låga doser. Mitazalimab har i experimentella prekliniska modeller visats framkalla ett kraftfullt tumörriktat immunsvar och ge långvarig immunitet mot tumörer. Vidare har prekliniska resultat visat att mitazalimab kan användas mot ett stort antal olika cancerformer.

Projektstatus

CD40
Solida metastaserade tumörer, initialt bukspottkörtelcancer
 

Det kliniska programmet för mitazalimab är nu inne i fas 2, vilken har föregåtts av två fas 1-studier.

Den första studien genomfördes av Alligator med fokus på intratumoral dosering. Resultaten visade att mitazalimab tolereras väl vid kliniskt relevanta doser.

Ytterligare lovande säkerhets- och tolerabilitetsdata från en andra klinisk fas 1-studie med mitazalimab i cancerpatienter presenterades på ASCO 2019. Resultaten visade att biverkningarna generellt var milda och övergående. Studien omfattade totalt 95 patienter. Doser upp till 1200 μg/kg i.v. utan förmedicinering, och upp till 2000 μg/kg med förmedicinering, visades säkra och tolerabla. Resultaten gav även indikationer på klinisk aktivitet. En njurcancerpatient uppvisade partiell respons (PR) och 10 patienter förblev stabila i sin sjukdomsutveckling (SD) under minst 6 månader.

I mars 2021 godkändes ansökan om att starta klinisk fas 2-studie. Studien OPTIMIZE-1 är en öppen multicenterstudie som ska utvärdera den kliniska effekten av mitazalimab i kombination med cytostatika (mFOLFIRINOX) hos patienter med spridd bukspottkörtelcancer. OPTIMIZE-studien har initierats med första patienten doserad i Q3 2021. Studien kommer att genomföras vid flera kliniker i Europa.

Den 2 januari 2023 rapporterades mycket lovande data från interimsavläsningen i den pågående fas 2-studien OPTIMIZE-1. Resultaten visade en total svarsfrekvens (en. ORR = Objective Reponse Rate) på 52% hos de 23 patienter som utvärderades, definierad enligt Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST 1.1). Över 90% av patienterna uppnådde sjukdomskontroll (en. Disease Control Rate), dvs. ett objektivt svar eller stabilisering av sjukdom. Dessa data är anmärkningsvärda, särskilt mot bakgrund av en tidigare visad ORR på 31,6% för FOLFIRINOX i en liknande patientpopulation. Datan diskuterades senare i en intervju i mars 2023 med huvudprövaren för OPTIMIZE-1, Jean-Luc van Laethem, tillsammans med Alligators CMO, Sumeet Ambarkhane och presenterades vid ASCOs årsmöte i Chicago i juni, 2023. Patientrekryteringen för OPTIMIZE-1 rapporterades avslutad den 12 april, 2023 och i maj erhöll Alligator särläkemedelsklassificering från FDA för mitazalimab i bukspottkörtelcancer.

Den 26 juni 2023 meddelade Alligator ytterligare positiva interimsdata från fas 2-studien OPTIMIZE-1, där uppföljningen av de 23 patienter som utvärderades i den initiala interimsanalysen för futilitet visade fortsatt tumörreduktion och en ökad objektiv tumörrespons till 57 %. Över hälften av patienterna som svarade på behandlingen uppvisade ett bibehållet behandlingssvar i mer än 10 månader, där det längsta bibehållna behandlingssvaret var 17 månader. Medianvärdet för varaktighet av behandlingssvaret på 8,7 månader hos samtliga 57 utvärderade patienenter låg betydligt över det som rapporterats för enbart kemoterapi i en liknande patientpopulation, medan den objektiva tumörreponsen efter två till 17 månader låg på 44 %.

Baserat på dessa positiva resultat planerar Alligator nu att inleda diskussioner med tillsynsmyndigheter i USA och Europa om accelererad utveckling och godkännande av mitazalimab i bukspottskörtelcancer, samtidigt som man fortsätter att rekrytera patienter i den pågående studien. Topline-data från studien väntas under första kvartalet 2024.

I april 2023 erhöll Alligator Bioscience ett FDA-godkännande för att inleda ytterligare en klinisk fas 2-studie med mitazalimab i blåscancer. Bolaget förväntar sig att inleda studien OPTIMIZE-2 under det första halvåret 2024, eller tidigare, under förutsättning att det är möjligt operationellt.

Uppdaterad 2023-06-26