Mitazalimab

Den kliniska läkemedelskandidaten mitazalimab (tidigare ADC-1013) är en agonistisk – dvs aktiverande – antikropp riktad mot CD40, en receptor på immunsystemets dendritceller, som är de celler som upptäcker fiender, till exempel cancerceller. Mitazalimabs aktivering av CD40 gör att dendritcellerna mer effektivt kan aktivera immunsystemets vapen – i detta fallet T-celler – och rikta immunsystemets attack specifikt mot cancern. Mitazalimab har optimerats med hjälp av Alligators unika FIND-teknologi i syfte att förbättra bindningsstyrkan. Detta gör det möjligt att uppnå effekt redan vid mycket låga doser. Mitazalimab har i experimentella prekliniska modeller visats framkalla ett kraftfullt tumörriktat immunsvar och ge långvarig immunitet mot tumörer. Vidare har prekliniska resultat visat att mitazalimab kan användas mot ett stort antal olika cancerformer.

Projektstatus

CD40
Solida metastaserade tumörer, initialt bukspottkörtelcancer
 

Det kliniska programmet för mitazalimab är nu inne i fas 2, vilken har föregåtts av två fas 1-studier.

Den första studien genomfördes av Alligator med fokus på intratumoral dosering. Resultaten visade att mitazalimab tolereras väl vid kliniskt relevanta doser.

Ytterligare lovande säkerhets- och tolerabilitetsdata från en andra klinisk fas 1-studie med mitazalimab i cancerpatienter presenterades på ASCO 2019. Resultaten visade att biverkningarna generellt var milda och övergående. Studien omfattade totalt 95 patienter. Doser upp till 1200 μg/kg i.v. utan förmedicinering, och upp till 2000 μg/kg med förmedicinering, visades säkra och tolerabla. Resultaten gav även indikationer på klinisk aktivitet. En njurcancerpatient uppvisade partiell respons (PR) och 10 patienter förblev stabila i sin sjukdomsutveckling (SD) under minst 6 månader.

I mars 2021 godkändes ansökan om att starta klinisk fas 2-studie. Studien OPTIMIZE-1 är en öppen multicenterstudie som ska utvärdera den kliniska effekten av mitazalimab i kombination med cytostatika (mFOLFIRINOX) hos patienter med spridd bukspottkörtelcancer. OPTIMIZE-studien har initierats med första patienten doserad i Q3 2021. Studien kommer att genomföras vid flera kliniker i Europa.

Uppdaterad 2022-08-29