Styrelse och ledning

Styrelsen är efter bolagsstämman Alligators högsta beslutande organ. Det är styrelsen som ska svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, till exempel genom att fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och system för uppföljning av de fastslagna målen, fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen. Det är vidare styrelsens ansvar att säkerställa att korrekt information ges till Alligators intressenter, att bolaget följer lagar och regler samt att bolaget tar fram och implementerar interna policys och etiska riktlinjer. Styrelsen utser även företagets verkställande direktör och fastställer lön och annan ersättning till denne utifrån de riktlinjer som stämman antagit.

Enligt Alligators bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter. Styrelsen består för närvarande av åtta styrelseledamöter, varav sju ordinarie styrelseledamöter valdes vid årsstämman den 26 maj 2023, för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Den åttonde styrelseledamoten är arbetstagarrepresentant och ingår i styrelsen från mars 2023.


Anders Ekblom
Styrelseordförande
  • Styrelseledamot sedan: 2017
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 302 809 aktier, 100 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II och 240 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 II.
  • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Atrogi AB, Elypta AB och Xspray Pharma AB. Styrelseledamot i AnaMar AB, Flerie Invest AB och Mereo BioPharma Group plc
  Hans-Peter Ostler
  Vice ordförande
   • Styrelseledamot sedan: 2021
   • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
   • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
   • Innehav i Alligator: 3 411 884 aktier, 100 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II och 240 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 II.
   • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ectin Research AB och Improve Tec Hönö AB, styrelseledamot i Hoodin AB, InorbitTX, Oblique Therapeutics AB samt Lennart Ekerholms Stiftelse. Styrelsesuppleant i O Mgmt AB.
   Graham Dixon
   Styrelseledamot
    • Styrelseledamot sedan: 2019
    • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
    • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
    • Innehav i Alligator: 240 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 II
    • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Apaxen BV
    Eva Sjökvist Saers
    Styrelseledamot
     • Styrelseledamot sedan: 2021
     • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
     • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
     • Innehav i Alligator: 100 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II och 240 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 II.
     • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Dicot AB (publ) och Coegin Pharma AB. Styrelseledamot i Apoex AB, Bluefish Pharmaceuticals AB (publ) och Oxcia AB. Styrelsesuppleant i Brainstorm Aktiebolag.
     Veronica Wallin
     Styrelseledamot
      • Styrelseledamot sedan: 2021
      • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
      • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
      • Innehav i Alligator: 101 550 aktier, 100 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II och 240 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 II.
      • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot för ett antal dotterbolag inom Episurf-koncernen, styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB och styrelseledamot i Integrative Research Laboratories Sweden AB.
      Staffan Encrantz
      Styrelseledamot
       • Styrelseledamot sedan: 2022
       • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
       • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
       • Innehav i Alligator: 205 840 049 aktier.
       • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i AnaMar AB, ett företag engagerat i forskning och utveckling av läkemedel mot fibros, Koncentra AB, en kontraktstillverkningsgrupp, Nclear Inc., Atlanta GA, ett företag som arbetar med miljösanering, Oxymetal SAS, Frankrike, ett laser- och plasmastålskärande företag och Sight Sciences Inc., Menlo Park, CA, ett ögonvårdsföretag som utvecklar och säljer apparater för kirurgisk behandling av glaukom och torra ögon. Styrelseledamot i KS Large Bore Pistons GmBH.
       Denise Goode
       Styrelseledamot
        • Styrelseledamot sedan: 2022
        • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
        • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
        • Innehav i Alligator: 240 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 II
        • Andra pågående uppdrag: VD för QED Life Sciences Limited, ett konsultföretag som ger råd och stödjer bioteknikföretagens strategiska inriktning och tillhandahåller affärsmentorskap till VD:ar och seniora ledare. Styrelseledamot i Abliva AB (publ) där hon är ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet. VP, affärsutveckling på AnaMar AB. Certifierad COVID-vaccinatör för UK National Health Service
        Anette Sundstedt
        Arbetstagarrepresentant
         • Styrelseledamot sedan: 2023
         • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
         • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
         • Innehav i Alligator: 13 000 aktier, 50 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I och 120 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 I.

         1 Avser eget innehav samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier (”AK”) och teckningsoptioner (”TO”). TOProgram TO 2022/2025 II, TO*Program TO 2022/2025 I.


         Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid avgörandet av om en ledamot är oberoende eller inte ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan vara anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till Bolaget eller bolagsledningen. Enligt Koden ska vidare minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen också vara oberoende i förhållande till större aktieägare. Med större aktieägare avses aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar 10 procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget. För att avgöra en ledamots oberoende ska omfattningen av styrelseledamotens direkta och indirekta relationer med den större ägaren vägas in i bedömningen. En styrelseledamot som är anställd eller styrelseledamot i ett företag som är en större ägare anses inte vara oberoende

         Som anges ovan gör styrelsen bedömningen att Bolaget uppfyller Kodens krav avseende oberoende.

         Styrelsens ordförande

         Styrelsens ordförande har till uppgift att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska genom kontakter med verkställande direktören följa utvecklingen i Bolaget samt tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare samråda med verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt.

         Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen. Ordföranden deltar inte i det operativa arbetet inom Bolaget. Han ingår inte heller i koncernledningen.

         Styrelsearbetet

         Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom Bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet.

         Styrelsens arbete bedrivs också utifrån en årlig föredragningsplan, som tillgodoser styrelsens behov av information. Styrelseordföranden och verkställande direktören har vid sidan av styrelsemötena en löpande dialog kring förvaltningen av Bolaget.

         Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan och ska mellan varje årsstämma hålla minst sju ordinarie styrelsemöten. Utöver dessa möten kan extra möten arrangeras för behandling av frågor som inte kan hänskjutas till något av de ordinarie mötena.


         Ledande befattningshavare

         Verkställande direktören är i sin roll underordnad styrelsen och har som huvuduppgift att sköta Alligators löpande förvaltning och den dagliga verksamheten i bolaget. Av styrelsens arbetsordning och instruktion för verkställande direktören framgår vilka frågor som bolagets styrelse ska fatta beslut om och vilka beslut som faller inom verkställande direktörens ansvarsområde. Verkställande direktören ansvarar även för att ta fram rapporter och nödvändigt beslutsunderslag inför styrelsesammanträden och är föredragande av materialet vid styrelsesammanträden.

         Alligator har en ledningsgrupp som utöver verkställande direktören består av Bolagets Chief Scientific Officer, Chief Financial Officer, Chief Technology Officer och Chief Medical Officer.

         Søren Bregenholt
         VD
          • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
          • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
          • Innehav i Alligator: 908 353 aktier, 500 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I och 1 200 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 I.
          • Andra pågående uppdrag: Ordförande i Medicon Valley Alliance, Styrelseordförande i A Bioscience Incentive AB och i Atlas Therapeutics AB, styrelseledamot i Oblique Therapeutics AB (publ).
          Peter Ellmark
          CSO
           • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
           • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
           • Innehav i Alligator: 83 720 aktier, 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I och 600 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 I.
           • Andra pågående uppdrag: Inga
           Marie Svensson
           CFO
            • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
            • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
            • Innehav i Alligator: 251 250 aktier, 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I och 600 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 I.
            • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i A Bioscience Incentive AB och Atlas Therapeutics AB, Styrelsesuppleant i Lemniscus Consulting AB.
            Laura von Schantz
            CTO
             • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
             • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
             • Innehav i Alligator: 10 504 aktier och 77 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I.
             • Andra pågående uppdrag: Inga
             Dr. Sumeet Ambarkhane
             CMO
              • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
              • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
              • Innehav i Alligator: 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I.
              • Andra pågående uppdrag: Inga

              1Avser eget innehav samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier (”AK”) och teckningsoptioner (”TO”) i program TO 2022/2025 I.


              Uppdaterad 2023-09-05