Styrelse och ledning

Styrelsen är efter bolagsstämman Alligators högsta beslutande organ. Det är styrelsen som ska svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter till exempel genom att fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och system för uppföljning av de fastslagna målen, fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen. Det är vidare styrelsens ansvar att säkerställa att korrekt information ges till Alligators intressenter, att bolaget följer lagar och regler samt att bolaget tar fram och implementerar interna policys och etiska riktlinjer. Styrelsen utser även företagets verkställande direktör och fastställer lön och annan ersättning till denne utifrån de riktlinjer som stämman antagit.

Enligt Alligators bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter. Styrelsen består för närvarande av nio ledamöter varav åtta valdes av årsstämman den 5 maj 2020, för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Den nionde styrelseledamoten är arbetstagarrepresentant och ingår i styrelsen från januari 2017.

Namn Befattning Styrelseledamot sedan Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning Oberoende i förhållande till större aktieägare Innehav i Alligator1
Peter Benson Ordförande 2011 Ja Ja
Carl Borrebaeck Ledamot 2001 Nej Ja 1 200 833 aktier
Ulrika Danielsson Ledamot 2016 Ja Ja
Graham Dixon Ledamot 2019 Ja Ja
Kirsten Drejer Ledamot 2019 Ja Ja
Anders Ekblom Ledamot 2017 Ja Ja  31 058 aktier
Kenth Petersson Ledamot 2001 Ja Ja 408 000 aktier
Jonas Sjögren Ledamot 2015 Ja Ja 6 526 873 aktier
Laura von Schantz Ledamot 2017 Nej Ja 25 000 PO

1 Avser eget innehav av personaloptioner (”PO”).

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid avgörandet av om en ledamot är oberoende eller inte ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till Bolaget eller bolagsledningen. Enligt Koden ska vidare minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen också vara oberoende i förhållande till större aktieägare. Med större aktieägare avses aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar 10 procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget. För att avgöra en ledamots oberoende ska omfattningen av styrelseledamotens direkta och indirekta relationer med den större ägaren vägas in i bedömningen. En styrelseledamot som är anställd eller styrelseledamot i ett företag som är en större ägare anses inte vara oberoende

Som anges ovan gör styrelsen bedömningen att Bolaget uppfyller Kodens krav avseende oberoende.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har till uppgift att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska genom kontakter med verkställande direktören följa utvecklingen i Bolaget samt tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare samråda med verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt.

Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen. Ordföranden deltar inte i det operativa arbetet inom Bolaget. Han ingår inte heller i koncernledningen.

Styrelsearbetet

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom Bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsens arbete bedrivs också utifrån en årlig föredragningsplan, som tillgodoser styrelsens behov av information. Styrelseordföranden och verkställande direktören har vid sidan av styrelsemötena en löpande dialog kring förvaltningen av Bolaget.

Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan och ska mellan varje årsstämma hålla minst sju ordinarie styrelsemöten. Utöver dessa möten kan extra möten arrangeras för behandling av frågor som inte kan hänskjutas till något av de ordinarie mötena.

Ledande befattningshavare

Verkställande direktören är i sin roll underordnad styrelsen och har som huvuduppgift att sköta Alligators löpande förvaltning och den dagliga verksamheten i bolaget. Av styrelsens arbetsordning och instruktion för verkställande direktören framgår vilka frågor som bolagets styrelse ska fatta beslut om och vilka beslut som faller inom verkställande direktörens ansvarsområde. Verkställande direktören ansvarar även för att ta fram rapporter och nödvändigt beslutsunderslag inför styrelsesammanträden och är föredragande av materialet vid styrelsesammanträden.

Alligator har en ledningsgrupp bestående av fem personer som utöver verkställande direktören består av Bolagets Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Chief Medical Officer, Senior Vice President Projects och Vice President Discovery.

Namn Befattning Ingår i ledningsgruppen sedan Anställd i Bolaget sedan Innehav i Alligator1
AK TO PO
Per Norlén VD 2010 2010 118 000 200 000 480 000
Malin Carlsson Chief Operating Officer 2020 2020 0 0 0
Peter Ellmark Vice President Discovery 2018 2008 10 000 50 000 185 000
Christina Furebring Senior Vice President Projects 2001 2001 100 000 120 000 285 000
Andreas Johannesson Interim Chief Financial Officer 2020 2020 0 0 0
Charlotte A. Russell Chief Medical Officer 2018 2018 0 0 135 000

1 Avser eget innehav samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier (”AK”), teckningsoptioner (”TO”) och personaloptioner (”PO”).