Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i Bolagets angelägenheter utövas genom det högsta beslutande organet bolagsstämman (årsstämma respektive extra bolagsstämma). Stämman beslutar till exempel om ändringar i bolagsordning, styrelse- och revisorsval, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, disposition av vinst eller förlust, principer för tillsättande av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagsstämma ska hållas i Lund. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Årsstämma 2018

Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 26 april 2018 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 26 april 2018 kan lämna förslaget till Alligators styrelseordförande på email: anmalan@alligatorbioscience.com eller på adress Alligator Bioscience AB, att: Bolagsstämmoärenden, Medicon Village, 223 81 Lund. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 8 mars 2018.