Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om.

Efter årsstämman den 20 april 2016 fram till nästa årsstämma består ersättningsutskottet av Jakob Lindberg (ordförande), Mathias Uhlén och Peter Benson.