Regulatorisk

Alligator Bioscience AB Bokslutskommuniké 2017

Samarbetet med Janssen fortsätter, utlöser delmålsbetalning om 50 MSEK

Väsentliga händelser oktober-december

 • Alligator Bioscience bokförde en intäkt om 50 miljoner kronor från Janssen kopplad till beslut att starta kombinationsstudie med ADC-1013/JNJ-64457107. Denna delmålsbetalning erhölls under januari 2018.

• Beslut togs om att utöka ledningsgruppen med Chief Medical Officer Charlotte A Russell, MD, PhD och Vice President Discovery, docent Peter Ellmark.

• Resultaten från Alligator Biosciences kliniska fas I-studie presenterades och stödjer fortsatt klinisk utveckling av ADC-1013.

• Aptevo Therapeutics och Alligator Bioscience meddelade att tumörantigenet 5T4 är den andra målmolekylen för läkemedelskandidaten ALG.APV-527.

Händelser efter periodens utgång

• Theradex Oncology vald som klinisk CRO (Clinical Research Organization) för den kommande fas I-studien med ATOR-1015.

• Anudharan Balendran utsågs till VP Business Development med start den 1 maj 2018.

• Janssens kliniska fas I-studie för ADC-1013 fortskrider.

Finansiell översikt

Oktober-december

• Nettoomsättning 51,3 (6,4) MSEK.

• Rörelseresultat 10,7 (-22,1) MSEK.

• Periodens resultat 12,5 (-19,4) MSEK.

• Resultat per aktie 0,18 (-0,31) SEK.

• Likvida medel inkl värdepapper 547 (659) MSEK.

Januari-december

• Nettoomsättning 56,9 (58,2) MSEK.

• Rörelseresultat -62,3 (-56,1) MSEK.

• Periodens resultat -63,8 (-48,4) MSEK.

• Resultat per aktie -0,89 (-0,80) SEK.

• Periodens kassaflöde före investering i företagsobligationer var -108,7 MSEK och efter -183,2 (287,1) MSEK.

• Under perioden har 1 275 000 (330 000) teckningsoptioner inlösts till lika många aktier.

Finansiellt sammandrag (koncernen)

2017 2016 2017 2016
  okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Nettoomsättning, TSEK 51 299 6 433 56 875 58 240
Rörelseresultat  10 733 -22 130 -62 299 -56 081
Periodens resultat, TSEK 12 516 -19 352 -63 758 -48 356
Periodens kassaflöde, TSEK -41 694 310 886 -183 173 287 135
Likvida medel inkl värdepapper, TSEK 547 041 659 136 547 041 659 136
Soliditet, % 96% 96% 96% 96%
FoU-kostnader i % av rörelsekostnader exkl nedskrivningar 80.5% 68.5% 73.3% 64.3%
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0.18 -0.31 -0.89 -0.80
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0.18 -0.31 -0.89 -0.80
Genomsnittligt antal anställda 46 35 42 31

Webbsändning/telefonkonferens

Bolaget bjuder in till en webbsänd presentation av bokslutskommunikén. VD Per Norlén är värd för presentationen som kommer att hållas på engelska.

Tid: kl. 13:15 (CET) fredagen den 16 februari 2018.
För att delta i konferensen, var god använd följande telefonnummer:
SE: +46856642664
UK: +442030089802
US: +18558315945

Sändningen går också att nå via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/alligator-bioscience-q4-2017 

Telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter avslutad konferens: www.alligatorbioscience.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-286 42 80.
Per-Olof Schrewelius, CFO, per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-286 42 85.
Cecilia Hofvander, Director IR & Communications,cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-286 44 95.

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund

Telefonnummer 046-286 42 80.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018, kl.8.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-64457107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedels-företagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-02-16