Regulatorisk

Alligator Bioscience AB Bokslutskommuniké 2018

Den bispecifika läkemedelskandidaten ATOR-1015 i klinisk utveckling.

Väsentliga händelser oktober – december
• Läkemedelsverket godkände start av klinisk fas I-studie för ATOR-1015.
• Nya prekliniska data för ATOR-1017 och ALG.APV-527 presenterades på Society for Immunotherapy of Cancer (SITC).
• Bolaget utökade pipeline och inledde preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten ATOR-1144.
• Forskningsanslag beviljades från Vinnova.
• Alligator Bioscience bokförde en intäkt om cirka 25 miljoner kronor från samarbetet med AbClon Inc.

Händelser efter periodens slut
• Alligator Bioscience lanserade RUBY™, ett nytt formatkoncept för bispecifika antikroppar.
• Klinisk fas I-data för ADC-1013 publicerades i International Journal of Cancer.
• Eftersom fas I-studien för ADC-1013 ännu inte är avslutad, förväntas nästa intäkt, delmålsersättningen för fas II, flyttas in i 2020.
• ATOR-1015 fas I-studie inledde rekrytering av patienter.

Finansiell översikt
Oktober-december
• Nettoomsättning 25,6 (51,3) MSEK.
• Rörelseresultat -30,1 (10,7) MSEK.
• Periodens resultat -30,6 (12,5) MSEK.
• Resultat per aktie -0,43 (0,18) SEK.
• Likvida medel inkl räntebärande värdepapper 436,4 (547,0) MSEK.
• Periodens kassaflöde -41,8 (-41,7) MSEK.

Januari-december
• Nettoomsättning 27,0 (56,9) MSEK.
• Rörelseresultat -153,1 (-62,3) MSEK.
• Periodens resultat -150,0 (-63,8) MSEK.
• Resultat per aktie -2,10 (-0,89) SEK.
• Periodens kassaflöde -111,8 (-183,2) MSEK.

Finansiellt sammandrag (koncernen)

  2018 2017 2018 2017
  okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Nettoomsättning, TSEK 25,594 51,299 26,959 56,875
Rörelseresultat  -30,060 10,733 -153,080 -62,299
Periodens resultat, TSEK -30,589 12,516 -150,043 -63,758
Periodens kassaflöde, TSEK -41,780 -41,694 -111,770 -183,173
Likvida medel inkl värdepapper, TSEK 436,391 547,041 436,391 547,041
Soliditet, % 92% 96% 92% 96%
FoU-kostnader i % av rörelsekostnader exkl nedskrivningar 78.6% 80.5% 76.8% 73.3%
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0.43 0.18 -2.10 -0.89
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0.43 0.18 -2.10 -0.89
Genomsnittligt antal anställda 54 46 51 42

Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan.

Webbsändning/telefonkonferens
Bolaget bjuder in till en webbsänd presentation av bokslutskommunikén. VD Per Norlén är värd för presentationen som kommer att hållas på engelska.

Tid: kl. 09:00 (CET) torsdagen den 14 februari 2019.

Lyssna på presentationen: https://financialhearings.com/event/11461 

För att delta i konferensen, var god använd följande telefonnummer:
SE: +46856642692 
UK: +443333009266 
US: +18338230590

Telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter avslutad konferens: http://www.alligatorbioscience.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-540 82 00.
Per-Olof Schrewelius, CFO, per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-540 82 03.

Cecilia Hofvander, Director IR & Communications,cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-540 82 06.

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund

Telefonnummer 046-540 82 00.

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019, kl.08.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag drygt 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se http://www.alligatorbioscience.com

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för global utveckling och kommersialisering. 

Uppdaterad 2019-02-14