Regulatorisk

Alligator Bioscience AB Bokslutskommuniké för 2016

Sammanfattning

 • Under kvartalet har Bolagets aktier noterats på Nasdaq Mid Cap. I samband med detta genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 350 MSEK före emissionsutgifter
 • Bolagets projektportfölj har fortsatt utvecklats enligt plan med bland annat start av ytterligare en klinisk fas I-studie vilken drivs i Janssen Biotechs regi.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Bokslutskommunikén för 2016 kommer att presenteras av Alligators VD Per Norlén och medlemmar ur bolagets ledningsgrupp fredagen den 17 februari 2017, kl. 10.00 (CET).
Telefonnummer för deltagare från:

Sverige: +46 (0) 856642696, Europa: +44 (0) 2030089803, USA: +1 8558315946
Telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter avslutad konferens: www.alligatorbioscience.se

Fjärde kvartalet 2016 i korthet

 • Under kvartalet har bolagets aktier noterats för handel på Nasdaq Mid Cap.
 • I samband med noteringen gjordes en nyemission som tillförde bolaget 350 000 TSEK före emissions-utgifter.
 • I oktober inleddes dosering i ytterligare en klinisk fas I-studie med ADC-1013, denna andra studie inkluderar intravenös doseskalering och drivs av Janssen Research & Development, LLC.
 • Periodens nettoomsättning uppgick till 6 433 (512) TSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -19 352 (-39 450) TSEK vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning med -0,31 (‑0,67) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 310 886 (-28 690) TSEK och likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 659 136 (365 605) TSEK

Januari – december 2016 i korthet

 • Alligators kliniska studie med ADC-1013 utökades under första kvartalet vilket resulterade i en milstolpsbetalning om 5 MUSD, kopplat till partnerskapsavtalet med Janssen Biotech Inc. 
 • Janssen startade i oktober en klinisk fas I-studie med ADC-1013.
 • Cellinjeutveckling för tillverkning av kliniskt material för ATOR-1015 påbörjades i januari.
 • Periodens resultat uppgick till -48 356 (207 377) TSEK vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning med -0,80 (3,81 respektive 3,70) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 287 135 (326 232) TSEK
 • Under det andra kvartalet skrevs andel i forskningsprojekt Biosynergy ned med 22 120 TSEK.
 • Alligator har under 2016 ökat andelen av kostnaderna som investerats i FoU till 64,3% (54,6%).
 • Antalet anställda har ökat under året, de flesta inom FoU, vilket gör att bolaget står väl rustade inför 2017.

Händelser efter periodens utgång

 • Under januari 2017 har 700 000 teckningsoptioner konverterats till lika många aktier.

Finansiellt sammandrag (koncernen) 

oktober – december januari-december
   2016    2015    2016    2015
Nettoomsättning, TSEK 6 433 512 58 240 289 797
Periodens resultat, TSEK -19 352 -39 450 -48 356 207 377
Periodens kassaflöde, TSEK 310 886 -28 690 287 135 326 232
Likvida medel, TSEK 659 136 365 605 659 136 365 605
Soliditet, % 96% 95% 96% 95%
FoU-kostnader i % av rörelsekostnader exkl nedskrivningar 68,5% 47,3% 64,3% 54,6%
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,31 -0,67 -0,80 3,81
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,31 -0,67 -0,80 3,70
Genomsnittligt antal anställda 35 26 31 27

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rein Piir, VP IR, rein.piir@alligatorbioscience.com, +46 (0) 46 286 42 80

Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, +46 (0) 46 286 42 80
Per-Olof Schrewelius, CFO, per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, +46 (0) 46 286 42 85

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 klockan 08:00 (CET).

Uppdaterad 2017-02-17