Regulatorisk

Alligator Bioscience AB: Bokslutskommuniké januari-december 2020

Fortsatt fokus på klinisk utveckling.

”Säkerhetsdata har presenterats från den pågående fas I-studien med ATOR-1017 i patienter med spridd cancer. Resultaten visar en lovande säkerhetsprofil med endast mindre allvarliga läkemedelsrelaterade biverkningar.” 

Per Norlén, vd Alligator Bioscience 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER-DECEMBER 

Mitazalimab:
•    Nya prekliniska jämförelsedata visade att mitazalimab har mycket konkurrenskraftiga immunaktiverande egenskaper.
•    IND godkändes för kliniska studier i USA.
•    CTA för start av den kommande fas II-studien i bukspottkörtelcancer inlämnades.

ATOR-1017:
•    Förväntat terapeutiska dosnivåer uppnåddes i pågående fas I-studie.
•    Studiekommittén beviljade start av dosering på 200 mg motsvarande cirka 3 mg/kg. 

ALG.APV-527:
•    Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics inledde förberedelser för start av klinisk fas I.

Övrigt:
•    Antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-FAB™ lanserades.
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

•    Övertecknad emission inbringade 86 MSEK före transaktionskostnader.
 

FINANSIELL INFORMATION

Oktober-december 2020
•    Nettoomsättning 0,0 (0,0) MSEK 
•    Rörelseresultat -34,1 (-59,3) MSEK
•    Periodens resultat -34,5 (-59,8) MSEK
•    Resultat per aktie före och efter utspädning -0,48 (-0,84) SEK
•    Periodens kassaflöde -33,2 (8,6) MSEK
•    Likvida medel inkl. värdepapper 103,3 (249,9) MSEK

Januari-december 2020
•    Nettoomsättning 4,4 (4,4) MSEK
•    Rörelseresultat -144,3 (-214,5) MSEK
•    Periodens resultat -143,3 (-210,1) MSEK
•    Resultat per aktie före och efter utspädning -2,01 (-2,94) SEK 
•    Periodens kassaflöde 9,4 (-19,6) MSEK

Under första kvartalet avyttrades innehavet i företagsobligationer och räntefonder vilket påverkade kassaflödet positivt.

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://alligatorbioscience.se/investerare/finansiella-rapporter/
 

Webbsändning/telefonkonferens
Alligator inbjuder till webbsänd telefonkonferens idag, den 26 februari 2021, kl.14.00 för investerare, analytiker och media där vd Per Norlén och CFO Marie Svensson presenterar och kommenterar bokslutskommunikén. Konferensen kommer att hållas på engelska.

Presentationen kan nås på följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/alligator-bioscience-q4-2020

Telefonnummer för konferenssamtalet är:
SE: +46850558358 
UK: +443333009266 
US: +18335268382

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Per Norlén, vd 
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com
Telefon: 046-540 82 00

Marie Svensson, CFO
E-mail: marie.svensson@alligatorbioscience.com 
Telefon: 046-540 82 03

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021, kl.08:00.
 

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.
 

Uppdaterad 2021-02-26