Regulatorisk

Alligator Bioscience AB Delårsrapport januari-juni 2018

Positiva data för våra prekliniska projekt

Väsentliga händelser april-juni
• Janssens kliniska fas I-studie för ADC-1013 pågår med över 80 patienter rekryterade och teknologiöverföringen till Biogen Inc. avseende produktion av kliniskt material har fullföljts.

Prekliniska data som presenterats på vetenskapliga konferenser:

• ATOR-1015 lokaliseras till tumören och aktiverar selektivt immunsystemet i tumören, vilket bekräftar den avsedda verkningsmekanismen.
• ATOR-1017 ger kraftfull aktivering av T-celler och NK-celler, båda viktiga för immunmedierad avdödning av tumörceller. Resultaten bekräftar en “best-in-class”-profil.
• ALG.APV-527 har potential att selektivt aktivera och förstärka T-cellssvaret i tumören utan att aktivera immunsystemet i resten av kroppen.

Finansiell översikt
April-juni
• Nettoomsättning 0,4 (1,3) MSEK.
• Rörelseresultat -39,1 (-29,5) MSEK.
• Periodens resultat -37,6 (-31,0) MSEK.
• Resultat per aktie -0,53 (-0,43) SEK.
• Likvida medel inkl räntebärande värdepapper 518 (547) MSEK.
• Periodens kassaflöde -31,1 (-97,2) MSEK.
Januari-juni
• Nettoomsättning 1,2 (3,8) MSEK.
• Rörelseresultat -83,1 (-48,6) MSEK.
• Periodens resultat -79,8 (-50,5) MSEK.
• Resultat per aktie -1,12 (-0,71) SEK.
• Periodens kassaflöde -30,3 (-116,1) MSEK.

Finansiellt sammandrag (koncernen)

  2018 2017 2018 2017 2017
  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Nettoomsättning, TSEK 392 1,283 1,167 3,806 56,875
Rörelseresultat  -39,108 -29,452 -83,102 -48,573 -62,299
Periodens resultat, TSEK -37,611 -31,000 -79,819 -50,502 -63,758
Periodens kassaflöde, TSEK -31,072 -97,221 -30,299 -116,070 -183,173
Likvida medel inkl värdepapper, TSEK 518,393 615,024 518,393 615,024 547,041
Soliditet, % 95% 97% 95% 97% 96%
FoU-kostnader i % av rörelsekostnader exkl nedskrivningar 72.5% 71.0% 75.9% 69.6% 73.3%
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0.53 -0.43 -1.12 -0.71 -0.89
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0.53 -0.43 -1.12 -0.71 -0.89
Genomsnittligt antal anställda 49 41 50 39 42

Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-286 42 80.
Per-Olof Schrewelius, CFO, per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-286 42 85.
Cecilia Hofvander, Director IR & Communications, cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-286 44 95.

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefonnummer 046-286 42 80.
www.alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018, kl.8.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-07-12