Regulatorisk

Alligator Bioscience AB delårsrapport januari – mars 2017

Lund, Sweden – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) publicerar idag sin kvartal 1-2017 rapport.

”Alligator har under första kvartalet 2017 fortsatt att driva fram vår lovande produktportfölj, som inkluderar 5 produktkandidater med potential att bli ´first-´ eller ´best-in-class´. Särskilt kan nämnas att den första kliniska fas I-studien med ADC-1013, vår CD40-agonistiska immun-onkologiska antikropp, fullbordades före uppsatta tidslinjer, säger Per Norlén, VD”.

Kvartal 1 i korthet

Verksamhetsöversikt

  • I mars fullbordades den första kliniska fas I-studien med den CD40-agonistiska immunonkologiska antikroppen ADC-1013.
  • Bolaget har ökat antalet anställda med 11% i kvartalet, samtliga inom FoU.
  • Under kvartalet inleddes den andra produktionsfasen för ATOR-1015.

Händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser att rapportera.

Finansiell översikt

  • Nettoomsättningen 2,5 (43,4) MSEK.
  • Rörelseresultat -19,1 (24,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt -19,5 (23,6) MSEK.
  • Resultat per aktie -0,27 (0,40) SEK.
  • Likvida medel 640 (659) MSEK.
  • Under första kvartalet har 1 275 000 (0) teckningsoptioner inlösts till lika många aktier.

Finansiellt sammandrag (koncernen)

2017
jan-mar
2016
jan-mar
2016
jan-dec
Nettoomsättning, TSEK 2 523 43 360 58 240
Periodens resultat, TSEK -19 502 23 599 -48 356
Periodens kassaflöde, TSEK -18 849 -21 303 287 135
Likvida medel, TSEK 639 739 343 718 659 136
Soliditet, % 98% 95% 96%
FoU-kostnader i % av rörelsekostnader exkl nedskrivningar 67,7% 55,2% 64,3%
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,27 0,40 -0,80
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,27 0,39 -0,80
Genomsnittligt antal anställda 38 30 31

 
För ytterligare information var god kontakta: 

Per Norlén, CEO

Telefon: + 46 46 286 42 80 (växel)
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 708 537292

E-mail: rein.piir@alligatorbioscience.com

Per-Olof Schrewelius, CFO
Telefon: +46 46 286 42 85
E-mail: per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 klockan 15:30 (CET).

Om Alligator
Alligator är ett publikt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade antikroppar för immunterapi av cancer. Alligators läkemedelsportfölj innefattar kliniska och preklinska produktkandidater: ADC-1013, ATOR-1015, och ATOR-1016, samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag 40 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.se.

Uppdaterad 2017-05-02