Regulatorisk

Alligator Bioscience AB Delårsrapport januari-mars 2018

Positiva prekliniska data för ATOR-1015

"Data ger starkt stöd för att ATOR-1015 är nästa generation bispecifika CTLA-4-antikropp med tumörriktade egenskaper.” Läs vidare i Per Norléns VD-ord på sidan 2.

Väsentliga händelser januari-mars 2018
• Alligator Bioscience erhöll en inbetalning om 50 miljoner kronor från Janssen kopplad till beslut att starta kombinationsstudie med ADC-1013/JNJ-7107.
• Theradex Oncology valdes som klinisk CRO (Clinical Research Organization, kontraktforskningsbolag) för den kommande fas I-studien med ATOR-1015.
• Anudharan Balendran utsågs till VP Business Development med start den 1 maj 2018.
• Janssens kliniska fas I-studie för ADC-1013 fortskrider.

Händelser efter periodens utgång
• Positiva prekliniska data presenterades för ATOR-1015 som bekräftar den avsedda verkningsmekanismen.

Finansiell översikt
Januari-mars
• Nettoomsättning 0,8 (2,5) MSEK.
• Rörelseresultat -44,0 (-19,1) MSEK.
• Periodens resultat -42,2 (-19,5) MSEK.
• Resultat per aktie -0,59 (-0,27) SEK.
• Likvida medel inkl räntebärande värdepapper 549 (547) MSEK.
• Periodens kassaflöde 0,8 (-18,8) MSEK.

Finansiellt sammandrag (koncernen)

  2018 2017 2017
  jan – mar jan – mar jan-dec
Nettoomsättning, TSEK 776 2 523 56 875
Rörelseresultat  -43 994 -19 121 -62 299
Periodens resultat, TSEK -42 209 -19 502 -63 758
Periodens kassaflöde, TSEK 773 -18 849 -183 173
Likvida medel inkl räntebärande värdepapper, TSEK 548 652 639 739 547 041
Soliditet, % 96% 98% 96%
FoU-kostnader i % av rörelsekostnader exkl nedskrivningar 87.7% 68% 73%
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0.59 -0.27 -0.89
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0.59 -0.27 -0.89
Genomsnittligt antal anställda 48 38 42

Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-286 42 80.
Per-Olof Schrewelius, CFO, per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-286 42 85.
Cecilia Hofvander, Director IR & Communications, cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-286 44 95.

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefonnummer 046-286 42 80. www.alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl.15.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-04-26