Regulatorisk

Alligator Bioscience AB: Delårsrapport januari–mars 2021

Hög aktivitet under första kvartalet

”2021 har hittills kännetecknats av hög aktivitet med bland annat ett forskningssamarbete som validerar vårt Discovery-koncept Neo-X-Prime™, samtidigt som våra kliniska program fortsätter att utvecklas väl med ATOR-1017 och mitazalimab på väg in i kliniska effektstudier under året.”

Malin Carlsson, tillförordnad VD Alligator Bioscience AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI-MARS

Projektportfölj:

 • Nya prekliniska data presenterades i ett abstract inför en poster-presentation på AACR Annual Meeting 2021 som visade att mitazalimab förstärker effekten av kemoterapi.

Bolaget:

 • Søren Bregenholt utsågs till ny vd i syfte att stärka Alligators affärsutvecklingsaktiviteter och kliniska utveckling på internationell nivå.
 • Övertecknad emission inbringade 86 MSEK före transaktionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Alligator och det amerikanska biopharmabolaget MacroGenics ingick ett gemensamt forskningssamarbete för att utveckla Neo-X-PrimeTM, nästa generations immun-onkologiska läkemedel som bygger vidare på̊ bolagets CD40-expertis.
 • Årsstämman flyttades fram till 1 juni 2021.
 • Valberedningen föreslog att årsstämman 2021 omväljer Anders Ekblom och Graham Dixon som styrelseledamöter, samt att Hans-Peter Ostler, Eva Sjökvist Saers och Veronica Wallin väljs som nya styrelseledamöter.

FINANSIELL INFORMATION

Januari–mars 2021

 • Nettoomsättning 0,6 (0) MSEK
 • Rörelseresultat -32,5 (-44,9) MSEK
 • Periodens resultat -32,7 (-42,9) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,38 (-0,60) SEK
 • Periodens kassaflöde 40,4 (108,4) MSEK
 • Likvida medel inkl. värdepapper 143,7 (103,3) MSEK

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://alligatorbioscience.se/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information vänligen kontakta:
Malin Carlsson, tillförordnad VD
malin.carlsson@alligatorbioscience.com
046-540 82 00

Marie Svensson, CFO
marie.svensson@alligatorbioscience.com 
046-540 82 03

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021, kl.08:00.
 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2021-04-27