Regulatorisk

Alligator Bioscience AB Delårsrapport januari-september 2017

Tre viktiga samarbeten på plats. Resultat från ADC-1013 klinisk fas I-studie i november.

Väsentliga händelser juli-september

• Aptevo Therapeutics och Alligator Bioscience signerade ett avtal om samutveckling av den bispecifika antikroppen ALG.APV-527. Preklinisk utveckling och inledande aktiviteter för produktion av kliniskt material för ALG.APV-527 påbörjades.

• Immunonkologi-samarbetet med Stanfords universitet utökades. Målet är att med hjälp av biomarkörer förutsäga klinisk effekt av Alligators produktkandidater.

• Forskningsavtal tecknades med professor Ignacio Melero, MD, PhD, Navarra universitet i Spanien kring 4-1BB som en målmolekyl för immunterapi och behandling av cancer.

• Resultaten från den Alligator-drivna kliniska fas I-studien för ADC-1013 /JNJ-64457107 kommer att presenteras på den vetenskapliga konferensen SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) 32nd Annual Meeting i november.

• Janssens kliniska fas I-studie för ADC-1013 /JNJ-64457107 pågår med hittills cirka 50 patienter rekryterade. Händelser efter periodens utgång Alligator och samarbetspartnern Aptevo Therapeutics meddelade den 24 oktober att tumörantigenet 5T4, uttryckt på många olika solida tumörer, är den andra målmolekylen för ALG.APV-527.

Finansiell översikt
Juli-september

• Nettoomsättning 1,8 (4,7) MSEK.

• Rörelseresultat -24,5 (-9,1) MSEK.

• Periodens resultat -25,8 (-7,5) MSEK.

• Resultat per aktie -0,36 (-0,13) SEK.

• Likvida medel inklusive obligationer 588 (659) MSEK.

Januari-september

• Nettoomsättning 5,6 (51,8) MSEK.

• Rörelseresultat -73,0 (-34,0) MSEK.

• Periodens resultat -76,3 (-29,0) MSEK.

• Resultat per aktie -1,07 (-0,49) SEK.

• Periodens kassaflöde -141,5 (-23,8) MSEK varav 74,5 MSEK investerats i företagsobligationer.

• Under perioden har 1 275 000 (230 000) teckningsoptioner inlösts till lika många aktier.

Finansiellt sammandrag (koncernen) 2017 2016 2017 2016 2016
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Nettoomsättning, TSEK 1,770 4,661 5,576 51,808 58,240
Rörelseresultat, TSEK  -24,459 -9,133 -73,032 -33,952 -56,082
Periodens resultat, TSEK -25,772 -7,545 -76,274 -29,008 -48,356
Periodens kassaflöde, TSEK -25,409 -17,780 -141,479 -23,759 287,135
Likvida medel inkl obligationer, TSEK 587 578 346,457 513,220 346,457 659,136
Soliditet, % 97% 97% 97% 97% 96%
FoU-kostnader i % av rörelsekostnader exkl nedskrivningar 69.30% 58.30% 69.50% 62.20% 64.30%
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0.36 -0.13 -1.07 -0.49 -0.8
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0.36 -0.13 -1.07 -0.49 -0.8
Genomsnittligt antal anställda 43 33 40 31 31


Den fullständiga rapporten finns bifogad i länken nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-286 42 80.
Per-Olof Schrewelius, CFO, per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-286 42 85.
Rein Piir, VP IR, rein.piir@alligatorbioscience.com, 046 286 42 80.

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund.
Telefonnummer 046-286 42 80
www.alligatorbioscience.com

Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017, kl. 08.00 CEST.

Uppdaterad 2017-10-25