Regulatorisk

Alligator Bioscience AB Delårsrapport januari-september 2018

Vetenskapen bakom Nobelprisen i medicin och kemi utgör kärnan i Alligators forskning och utveckling.

Väsentliga händelser juli-september

 • ATOR-1015 har fullföljt preklinisk fas. Ansökan om start av klinisk prövning inlämnad.

 • Nya prekliniska data stödjer goda säkerhetsegenskaper för 4-1BB-antikroppen ATOR-1017.

 Händelser efter periodens slut

 • James P. Allison och Tasuku Honjo tilldelas Nobelpris för deras pionjärarbete inom immunonkologi, direkt kopplat till ATOR-1015.

 Frances H Arnold och George P Smith samt Sir Gregory P Winter tilldelas Nobelpris för sitt arbete kring proteinevolution och fagdisplay, vilket är basen för Alligators unika teknologier FIND® och ALLIGATOR-GOLD®.

 • Alligator Bioscience erhåller forskningsanslag från Vinnova.

Finansiell översikt

Juli-september
• Nettoomsättning 0,2 (1,8) MSEK.
• Rörelseresultat -39,9 (-24,5) MSEK.
• Periodens resultat -39,6 (-25,8) MSEK.
• Resultat per aktie -0,56 (-0,36) SEK.
• Likvida medel inkl räntebärande värdepapper 478 (587) MSEK.
• Periodens kassaflöde -39,7 (-25,4) MSEK.

Januari-september
• Nettoomsättning 1,4 (5,6) MSEK.
• Rörelseresultat -123,0 (-73,0) MSEK.
• Periodens resultat -119,5 (-76,3) MSEK.
• Resultat per aktie -1,67 (-1,07) SEK.
• Periodens kassaflöde -70,0 (-141,5) MSEK.

Finansiellt sammandrag (koncernen):

  2018 2017 2018 2017 2017
  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Nettoomsättning, TSEK  197 1 770 1 364 5 576 56 875
Rörelseresultat  -39 918 -24 459 -123 020 -73 032 -62 299
Periodens resultat, TSEK -39 635 -25 772 -119 454 -76 274 -63 758
Periodens kassaflöde, TSEK -39 691 -25 409 -69 990 -141 479 -183 173
Likvida medel inkl värdepapper, TSEK 478 355 587 578 478 355 587 578 547 041
Soliditet, % 95% 97% 95% 97% 96%
FoU-kostnader i % av rörelsekostnader exkl nedskrivningar 76.2% 69.3% 76.0% 69.5% 73.3%
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0.56 -0.36 -1.67 -1.07 -0.89
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0.56 -0.36 -1.67 -1.07 -0.89
Genomsnittligt antal anställda 51 43 49 40 42

Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-286 42 80.
Per-Olof Schrewelius, CFO, per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-286 42 85.
Cecilia Hofvander, Director IR & Communications, cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-286 44 95.

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefonnummer 046-286 42 80.
www.alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018, kl.08.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.


Uppdaterad 2018-10-26