Regulatorisk

Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) Delårsrapport januari – juni 2017

”Vår projektportfölj utvecklades starkt under andra kvartalet. Den immunonkologiska antikroppen ATOR-1017 gick vidare till preklinisk utveckling och bolaget stärkte sitt fokus på den co-stimulerande receptorn 4-1BB genom ett samarbetsavtal med Aptevo Therapeutics Inc. kring utveckling av den bispecifika antikroppen ALG.APV-527. I nuläget är vår pipeline mer konkurrenskraftig än någonsin med fyra kandidater för tumörriktad immunterapi i klinisk och preklinisk utveckling”, sade Per Norlén, VD.

Kvartal 2 i korthet

Verksamhetsöversikt

 •    I maj presenterades nya prekliniska data för ADC-1013, och för den av bolaget helägda bispecifika OX40- och CTLA-4-bindande antikroppen ATOR-1015.
 •    I juni inleddes preklinisk utveckling med den immunonkologiska 4-1BB antikroppen ATOR‑1017.

Händelser efter periodens utgång

 •    Aptevo Therapeutics och Alligator Bioscience signerade i juli ett avtal om samutveckling av den bispecifika antikroppen, ALG.APV-527.
 •    Alligator meddelade i juli att immunonkologi-samarbetet med Stanfords Universitet utökas. Målsättningen är att med hjälp av biomarkörer förutsäga klinisk effekt av Alligators produktkandidater.
 •    Under augusti påbörjades preklinisk utveckling och inledande aktiviteter för produktion av kliniskt material för ALG.APV-527.

Finansiell översikt

 •    Nettoomsättning 1,3 (3,8) MSEK.
 •    Rörelseresultat -29,5 (-47,7) MSEK.
 •    Periodens resultat -31,0 (-45,1) MSEK.
 •    Resultat per aktie -0,43 (-0,76) SEK.
 •    Likvida medel 541 (363) MSEK.

Första halvåret i korthet

Verksamhetsöversikt

 •    I mars fullbordades den första kliniska fas I-studien med den CD40-agonistiska immunonkologiska antikroppen ADC-1013.
 •    Fortsatt expansion genom ökning av antalet anställda med 5 personer under halvåret, samtliga inom FoU.
 •    Under det första kvartalet inleddes den andra produktionsfasen för ATOR-1015.

Finansiell översikt

 •    Nettoomsättning 3,8 (47,1) MSEK.
 •    Rörelseresultat -48,6 (-23,6) MSEK.
 •    Periodens resultat -50,5 (-21,5) MSEK.
 •    Resultat per aktie -0,71 (-0,36) SEK.
 •    Periodens kassaflöde -116,1 (-4,7) MSEK varav 74,5 MSEK investerats i företagsobligationer.
 •    Under första halvåret har 1 275 000 (208 000) teckningsoptioner inlösts till lika många aktier. 

Finansiellt sammandrag (koncernen)

2017
      apr-jun
2016
      apr-jun
2017
      jan-jun
2016
      jan-jun
2016
     jan-dec
Nettoomsättning, TSEK 1 283 3 787 3 806 47 147 58 240
Rörelseresultat -29 452 -47 678 -48 573 -23 587 -56 082
Periodens resultat, TSEK -31 000 -45 062 -50 502 -21 463 -48 356
Periodens kassaflöde, TSEK -97 221 16 555 -116 070 -4 747 287 135
Likvida medel, TSEK 540 515 362 777 540 515 362 777 659 136
Soliditet, % 97% 95% 97% 95% 96%
FoU-kostnader i % av rörelsekostnader exkl nedskrivningar 71,0% 67,0% 69,6% 62,3% 64,3%
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,43 -0,76 -0,71 -0,36 -0,80
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,43 -0,76 -0,71 -0,36 -0,80
Genomsnittligt antal anställda 41 32 39 30 31


Inbjudan till telefonkonferens
Företaget inbjuder till telefonkonferens och webbsändning idag den 23 augusti 2017, kl.14.00. För att delta i telefonkonferensen ring 08-56642669 (Sverige), +442030089804 (Storbritannien) eller +18557532235 (USA).

För att följa presentationen via webben, vänligen besök: https://tv.streamfabriken.com/alligator-bioscience-q2-2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com.
Per-Olof Schrewelius, CFO, per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-286 42 85.
Rein Piir, VP IR, rein.piir@alligatorbioscience.com, 046 286 42 80.

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Tel: 046-286 42 80.

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 klockan 08:30 (CEST).

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators läkemedelsportfölj innefattar de kliniska och preklinska produktkandidaterna: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, och ALG.APV-527, samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av den immunonkologiska antikroppen ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 45 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2017-08-23