Regulatorisk

Alligator Bioscience AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2020

Lovande säkerhetsdata för ATOR-1015

"Med den nya strategi som aviserades i början av april har vi satt ett tydligare fokus på Alligators kliniska utvecklingsportfölj. ATOR-1015 har fått stor uppmärksamhet i samband med de positiva interimsdata som presenterades på AACR och ASCO, världens två största onkologikonferenser. Vi har även arbetat aktivt med affärsutvecklingen och tecknat ett forskningsavtal med Scandion Oncology under perioden, samtidigt som vårt samarbete med Biotheus utvecklats väl och lett till ytterligare milstolpsbetalning. Covid-19-pandemin har varit påfrestande men har inte lett till några allvarliga förseningar i de kliniska projekten. Vi ser nu fram emot ett spännande andra halvår för Alligator", kommenterar vd Per Norlén.

Väsentliga händelser april-juni
ATOR-1015: Den kliniska fas I-studien fortlöpte väl med elva dosnivåer utvärderade för initial säkerhet. Interimsdata från upp till 21 cancerpatienter presenterades på cancerkonferenserna AACR och ASCO och visar på en god säkerhets- och tolerabilitetsprofil för ATOR-1015. För närvarande doseras patienter med 750 mg, cirka 12,5 mg/kg, varannan vecka.
Mitazalimab: Ett prekliniskt samarbetsavtal tecknades med det danska bioteknikbolaget Scandion Oncology. Samarbetet ska utvärdera mitazalimabs synergistiska effekt vid kombinationsbehandling med olika cellgifter. Klinisk fas II-studie förbereds med målet att lämna in en CTA-ansökan innan årets slut.
ATOR-1017: Ett första patent inom utvecklingsprogrammet godkändes av amerikanska patentverket och ger skydd till minst 2037.
ALG.APV-527: Prekliniska data presenterades på PEGS Interactive Virtual Summit och stödjer att ALG.APV-527 har potential att ge ett kraftfullt anti-tumörsvar utan systemiska biverkningar.
Biotheus-avtalet: Vår samarbetspartner Biotheus valde att gå vidare med antikroppssamarbetet efter att ha utfört en grundlig teknisk utvärdering, vilket resulterade i en betalning till Alligator om 0,5 miljoner dollar.
Ny CFO: Marie Svensson utnämndes till ny CFO och tillträder den 1 september 2020.
Strategi: Strategiskt beslut att skärpa kliniskt fokus i syfte att bygga värde i de kliniska läkemedelskandidaterna. Samtidigt minskades de prekliniska kostnaderna genom neddragning av antalet anställda med 20 procent. Justeringarna innebär att Alligator förlänger bolagets finansiering till fjärde kvartalet 2021.
Effekter av covid-19: Patientrekryteringen till de pågående fas I-studierna pausades tillfälligt under mars och april 2020 på grund av covid-19-pandemin men har återupptagits. 
Beviljat statligt stöd uppgår till 1,5 till 2,0 miljoner kronor.

Finansiell information
April-juni 2020
• Nettoomsättning 4,4 (0,0) MSEK
• Rörelseresultat -34,7 (-50,5) MSEK
• Periodens resultat -35,1 (-49,3) MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,49 (-0,69) SEK
• Periodens kassaflöde -33,2 (-44,9) MSEK
• Likvida medel inkl räntebärande värdepapper 169,8 (358,2) MSEK
Januari-juni 2020
• Nettoomsättning 4,4 (0,1) MSEK
• Rörelseresultat -79,6 (-96,7) MSEK
• Periodens resultat -77,9 (-93,7) MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning -1,09 (-1,31) SEK
• Periodens kassaflöde -27,7 (-79,2) MSEK (se sida 17)

 

Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, vd, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-540 82 00
Andreas Johannesson, Interim CFO, andreas.johannesson@alligatorbioscience.com, 046-540 82 00
Cecilia Hofvander, Director IR & Communications, cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-540 82 06

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefonnummer 046-540 82 00
http://www.alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020, kl.13.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2020-07-13