Regulatorisk

Alligator Bioscience AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2020

Skärpt fokus på kliniska projekt
"Fokuseringen av verksamheten vårdar bolagets likviditet, men är också en del i vår långsiktiga strategi med fokus på kliniska projekt och innovation”, kommenterar vd Per Norlén.

Väsentliga händelser januari-mars
• Andreas Johannesson utsågs till interim CFO.
• Covid-19-pandemin påverkar rekryteringen av nya patienter till bolagets pågående kliniska fas I-studier med läkemedelskandidaterna ATOR-1015 och ATOR-1017.

Händelser efter periodens slut
• Beslut om skärpt fokus på den kliniska utvecklingsportföljen i syfte att säkerställa värdet av läkemedelskandidaterna i klinisk fas:
  – Innovationsplattform samt kapacitet och kompetens för discovery behålls för att säkerställa bolagets långsiktiga utveckling.
  – Bolaget varslade om uppsägning av 12 tjänster, motsvarande drygt 20 procent av bolagets personalstyrka.
• ATOR-1015: Den kliniska fas I-studien har fortlöpt väl med tio dosnivåer utvärderade för initial säkerhet. För närvarande pågår utvärdering av doser om 600 mg, cirka 10 mg/kg, givet varannan vecka.

Finansiell information
Januari-mars 2020
• Nettoomsättning 0,0 (0,0) MSEK
• Rörelseresultat -44,9 (-46,2) MSEK
• Periodens resultat -42,9 (-44,4) MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,60 (-0,62) SEK
• Periodens kassaflöde 5,4 (-34,3) MSEK
• Likvida medel inklusive räntebärande värdepapper 203,2 (249,9) MSEK

Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, vd, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-540 82 00
Andreas Johannesson, Interim CFO, andreas.johannesson@alligatorbioscience.com, 046-540 82 00
Cecilia Hofvander, Director IR & Communications, cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-540 82 06

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefonnummer 046-540 82 00
www.alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2020, kl.08.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2020-04-23