Regulatorisk

Alligator Bioscience AB (publ): Delårsrapport januari-september 2020

Lovande klinisk säkerhetsdata för ATOR-1017
"Fas I-studien med ATOR-1017 har gått enastående snabbt framåt och i augusti presenterades interimsdata som visade en god säkerhetsprofil vid kliniskt relevanta dosnivåer. Dosutvärderingen kommer att fortsätta på än högre dosnivåer och vi räknar med att kunna presentera säkerhetsdata och eventuella effektdata under våren 2021. Vi har även visat starka Proof of Mechanism-data för mitazalimab, medan utvecklingsprogrammet för ATOR-1015 visat på biverkningar vid höga dosnivåer. Karaktären på biverkningarna har lett till att den planerade kliniska studien i malignt melanom måste omarbetas och ytterligare prekliniska analyser genomföras. Vi kommer nu fokusera resurserna på ATOR-1017 och mitazalimab. Båda programmen har first-in-class-potential och kan inleda fas II-studier under 2021", kommenterar Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JULI-SEPTEMBER

Mitazalimab:

 • Positiva biomarkördata från Janssens kliniska fas I-studie bekräftar verkningsmekanismen.
 • Kliniskt utvecklingsprogram definierat. CTA för den kommande fas II-studien i bukspottkörtelcancer planeras inlämnas i december 2020.

ATOR-1015:

 • Reviderad plan på grund av ytterligare utvärdering av dosering och biverkningar medför förseningar för fas Ib-studien.
 • Amerikanskt patent godkänt.

ATOR-1017:

 • Framväxande lovande säkerhetsdata vid kliniskt relevanta dosnivåer i den pågående fas I-studien.

Preklinik:

 • Neo-X-Prime: Nytt, unikt läkemedelskoncept för tumörspecifik behandling lanserat på 11th World Bispecific Summit.

Övrigt

 • Gayle Mills utses till Chief Business Officer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Kliniskt fokus på ATOR-1017 och mitazalimab:

 • Förberedelser för att driva ATOR-1017 och mitazalimab in i fas II-effektstudier under 2021.
 • ATOR-1015: Alligator kommer att söka en partner för den fortsatta kliniska utvecklingen

FINANSIELL INFORMATION

Juli-september 2020

 • Nettoomsättning 0,0 (4,3) MSEK
 • Rörelseresultat -30,6 (-58,5) MSEK
 • Periodens resultat -30,8 (-56,6) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,43 (-0,79) SEK
 • Periodens kassaflöde -32,7 (-47,3) MSEK
 • Likvida medel inkl. värdepapper 137,0 (302,4) MSEK

Januari-september 2020

 • Nettoomsättning 4,4 (4,4) MSEK
 • Rörelseresultat -110,2 (-155,2) MSEK
 • Periodens resultat -108,8 (-150,3) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,52 (-2,11) SEK
 • Periodens kassaflöde 42,6 (-27,8) MSEK

Under första kvartalet avyttrades innehavet i företagsobligationer och räntefonder vilket påverkade kassaflödet positivt.

Alligator inbjuder till webbsänd telefonkonferens idag kl.14.00 för investerare, analytiker och media där vd Per Norlén presenterar och kommenterar delårsrapporten för tredje kvartalet och fokus i den kliniska verksamheten. Konferensen kommer att hållas på engelska. All nödvändig information för att lyssna och ställa frågor finns tillgängligt på följande länk: https://financialhearings.com/event/12459

Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, vd, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-540 82 00
Marie Svensson, CFO, marie.svensson@alligatorbioscience.com 046-540 82 03
Cecilia Hofvander, Director IR & Communications, cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-540 82 06

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefonnummer 046-540 82 00
www.alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020, kl.08.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två kliniska projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

 


Uppdaterad 2020-10-22