Alligator Bioscience erhåller patent för läkemedelskandidaten ATOR-1015

Lund den 16 september 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har utfärdat ett godkänt patent (US 10,774,150) för bolagets bispecifika läkemedelskandidat ATOR-1015. Det erhållna patentet är giltigt till åtminstone 2036.

“Vi är först med det här konceptet, att utveckla en tumörlokaliserande bispecifik CTLA-4-antikropp. Vårt projekt adresserar en av de största utmaningarna inom immunonkologi, det smala terapeutiska fönstret för CTLA-4-läkemedel. Konceptet är nu skyddat genom ett godkänt amerikanskt patent”, kommenterade vd Per Norlén.

ATOR-1015 utvecklas för behandling av spridd cancer. På ASCO i juni 2020 presenterades lovande säkerhetsdata från den pågående kliniska fas I-studien med ATOR-1015. Doseskaleringsstudien planeras slutföras under fjärde kvartalet 2020 och den påföljande fas Ib-studien i malignt melanom inleds 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2020, kl.08.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2020-09-16