Alligator Bioscience flyttar fram årsstämman till 1 juni 2021

Lund den 3 april 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att styrelsen beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 1 juni 2021 i samband med att Søren Bregenholt tillträder som ny vd på Alligator. 

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i föreskriven ordning.

Mer information om årsstämman och instruktioner för förhandsröstningen framgår av kallelsen till årsstämman, som kommer skickas ut senast fyra veckor före det nya datumet, och på Alligators webbplats,
https://alligatorbioscience.se/bolagsstyrning/bolagsstamma/.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 4 maj 2021. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Malin Carlsson, tillförordnad VD
Telefon: 046-540 82 00
E-mail: malin.carlsson@alligatorbioscience.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2021, kl. 11:00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-PrimeTM. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

 

Uppdaterad 2021-04-03