Regulatorisk

Alligator Bioscience informerar om tillfälligt uppehåll i rekrytering av nya patienter som följd av covid-19-pandemin

Lund den 1 april 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att det kommer att göras ett temporärt uppehåll i rekryteringen av nya patienter till bolagets pågående kliniska fas I-studier med läkemedelskandidaterna ATOR-1015 och ATOR-1017. Patienter som redan inkluderats till studierna förväntas kunna fortsätta med sina schemalagda besök som planerat. Bolaget avser att i samråd med kliniker och myndigheter återuppta patientrekryteringen så snart det är möjligt.

Vår högsta prioritet nu är våra medarbetare, patienter, anställda på våra deltagande sjukhus, och våra samarbetspartners. Covid-19-pandemin har stor påverkan på samhället och inte minst sjukvården är hårt belastad vilket kräver svåra avvägningar och prioriteringar. Vi följer utvecklingen noga och hur denna påverkar våra pågående kliniska studier, och har tät dialog med alla berörda för att se till att cancerpatienter så fort som möjligt åter ska kunna delta i våra studier, säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

Alligator har snabbt ställt om till mer omfattande virtuell verksamhet, med undantag för nödvändigt laboratoriearbete som fortgår efter att säkerhetsåtgärder vidtagits gällande spridningen av covid-19.

Bolaget följer myndigheternas riktlinjer och utvärderar även lämpliga åtgärder för att minimera eventuella förseningar som skulle kunna uppstå i och med uppehållet i patientrekryteringen. Det är i dagsläget för tidigt att bedöma om rekryteringsuppehållet påverkar tidslinjerna för studierna som helhet.

ATOR-1015 befinner sig klinisk fas I och är en bispecifik antikropp riktad mot målmolekylerna CTLA-4 och OX40, som utvecklas för tumörriktad behandling av spridd cancer. ATOR-1015 utvärderas sedan i mars 2019 i en pågående doseskaleringsstudie som planeras att omfatta totalt upp till 53 patienter. Huvudprövare är Dr Jeffrey Yachnin på Centrum för Kliniska Cancerstudier (CKC), Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Det primära målet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1015 och fastställa en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier.

ATOR-1017 befinner sig klinisk fas I och är en monoklonal antikropp som aktiverar receptorn 4-1BB på T-celler och NK-celler i tumörområdet och som utvecklas för behandling av spridd cancer. ATOR-1017 utvärderas sedan december 2019 i en pågående dosbestämningsstudie som planeras att omfatta upp till 50 patienter. Studien genomförs på tre olika kliniker i Sverige. Det primära målet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1017 och fastställa en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier.

Det kliniska projektet AC101 (HLX22) drivs och finansieras av det kinesiska bolaget Shanghai Henlius. AC101 befinner sig i klinisk fas I och utvecklas primärt för behandling av spridd bröstcancer. Information om den pågående studien återfinns på https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03916094?term=Shanghai+Henlius+Biotech&draw=3.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2020, kl. 10.15.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar sex läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: mitazalimab (ADC-1013), ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.), ATOR-1144 och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2020-04-01