Alligator Bioscience lämnar in CTA-ansökan för mitazalimabs fas II-studie OPTIMIZE-1

Lund den 28 december 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget har lämnat in en CTA-ansökan (Clinical Trial Authorization) till berörda tillsynsmyndigheter för att starta en fas II-effektstudie med Alligators helägda CD40-riktade antikropp mitazalimab.

Den kommande fas II-studien OPTIMIZE-1 är en öppen, multicenterstudie som utvärderar den kliniska effekten av mitazalimab i kombination med kemoterapi (mFolfirinox) hos patienter med spridd bukspottkörtelcancer. OPTIMIZE-1-studien kommer att utföras på flera kliniker i Europa och omfattar upp till totalt 66 patienter. Inkludering av den första patienten planeras under första hälften av 2021 och kommer att börja med en run-in-period för att bestämma den bästa dosen för kombinationen med kemoterapi.

”CTA-ansökan för att inleda klinisk fas II med mitazalimab är en viktig milstolpe för Alligator. Med nyligen presenterade benchmarkdata som visar mitazalimabs starka differentiering tror jag att OPTIMIZE-1 har stor potential att leverera robusta effektresultat i bukspottkörtelcancer”, säger Per Norlén, VD för Alligator Bioscience.

Läkemedelskandidaten mitazalimab har tidigare genomgått två kliniska fas I-studier, en utförd av Alligator och en utförd av Janssen Biotech Inc., vilka båda visat positiva kliniska data med en hanterbar säkerhetsprofil samt tidiga tecken på effekt.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2020, kl. 11.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Biotech Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2022-09-19