Alligator Bioscience meddelar en publikation i den vetenskapliga tidskriften “Cells” som belyser farmakodynamiska data från fas 1-studie med mitazalimab

  • Data visar att mitazalimab inducerar transkriptomiska förändringar som överensstämmer med immunaktivering
  • Data stärker mitazalimabs verkningsmekanism som CD40-agonist med aktivering av dendritceller, monocyter, B-celler och NK-celler
  • Data stöder mitazalimabs potential att övervinna en immunhämmande tumörmikromiljö
  • Data stöder OPTIMIZE-1, den pågående fas 2-studien i spridd bukspottkörtelcancer, som väntas rapportera topline-data tidigt första kvartalet 2024

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag publiceringen av farmakodynamiska data i en vetenskaplig artikel från en fas 1-doseskaleringsstudie med huvudkandidaten mitazalimab, en ”best-in-class” monoklonal CD40-agonist, hos patienter med långt gångna solida tumörer (NCT02829099).

Publiceringen i tidskriften Cells belyser hur RNA-sekvensering användes för att bedöma perifer farmakodynamisk aktivitet hos patienter från fas 1-studien. Analysen visade att den aktuella fas 2-dosen om 900 μg/kg mitazalimab gav upphov till perifera transkriptomiska förändringar som överensstämmer med den immunaktivering som förväntas av en potent CD40-agonist.

I synnerhet är de transkriptomiska förändringarna i linje med migrering av s.k. effektorceller (t.ex. CD8+ T-celler och Natural Killer-celler) och B-celler till tumörvävnad, medan dendritceller, monocyter, B-celler och NK-celler uppvisar transkriptionsprofiler som överensstämmer med ökad immunaktivering. Denna aktivering av immunsystemet stöder mitazalimabs potential att aktivera myeloida celler och övervinna de immunhämmande mekanismerna i tumörens mikromiljö, vilket kan inducera antitumörsvar och göra tumören mer känslig för andra behandlingar, såsom mFOLFIRINOX, hos patienter med bukspottkörtelcancer. Den farmakodynamiska aktiviteten i denna studie är också i linje med de förändringar i immunfenotyp som observerats i studien OPTIMIZE-1, där fler detaljer presenteras under torsdagen den 28 september, vid konferensen AACR Pancreatic 2023.

Artikeln, med titeln "Early pharmacodynamic changes measured by RNA sequencing in peripheral blood from patients in a phase 1 study with mitazalimab, a potent CD40 agonistic monoclonal antibody", finns tillgänglig online via denna länk.

"Publiceringen av denna artikel i Cells, en ansedd och expertgranskad tidskrift, understryker ytterligare betydelsen av den CD40-forskning som utförs av vårt dedikerade vetenskapliga team," sade Søren Bregenholt, vd på Alligator Bioscience. "De data som presenteras stärker mitazalimabs verkningsmekanism och är en validering av hur vi lagt upp vår pågående studie OPTIMIZE-1, samt stödjer ytterligare en fortsatt klinisk utveckling av mitazalimab. Vi ser nu fram emot mitazalimabs nästa betydande milstolpe, nämligen topline-data från utvärderingen i bukspottkörtelcancer, som väntas tidigt under nästa år.”

Mitazalimab, i kombination med kemoterapin mFOLFIRINOX, utvärderas för närvarande gällande säkerhet och effekt i OPTIMIZE-1, en öppen, multicenter fas 2-studie hos patienter med spridd bukspottkörtelcancer som inte tidigare genomgått behandling (NCT04888312). Studien väntas rapportera topline-data tidigt första kvartalet 2024.

Uppdaterad 2023-09-27