Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics meddelar gemensam publicering i den expertgranskade tidskriften Nature Communications

Lund, Sverige och Seattle, USA, 15 december 2021 – Alligator Bioscience AB (”Alligator”) och Aptevo Therapeutics (”Aptevo”) (NASDAQ: APVO) meddelar i dag publiceringen av en artikel i utgåvan den 15 december 2021 av Nature Communications, en expertgranskad tidskrift, om verkningsmekanismen för CD137 4-1BB-riktade bispecifika antikroppar. Nature Communications är en fritt tillgänglig, tvärvetenskaplig tidskrift som publicerar artiklar om framstående forskning inom samtliga områden av biologi, hälsa, fysik, kemi och geovetenskap.

Artikeln, med rubriken CD137 (4-1BB) co-stimulation of CD8 T cells is more potent when provided in cis than in trans with respect to CD3-TCR stimulation förklarar i detalj verkningsmekanismen för 4-1BB-riktade bispecifika antikroppar. Arbetet publicerades i samarbete med den internationellt kände experten på 4-1BB, professor Ignacio Melero, och hans team vid Navarra universitet i Pamplona, Spanien. Professor Meleros resultat stödjer tesen att bispecifika antikroppar, så som ALG.APV-527, som riktas mot 4-1BB och kopplar 4-1BB signalering ”i cis” (direkt till tumörceller, via 5T4), mer effektivt stimulerar ett anti-tumörsvar än bispecifika antikroppar som kopplar 4-1BB ”i trans” till icke-tumörceller i tumörmiljön, så kallade stromaceller. 

”Den här studien lyfter fram en viktig mekanism för cancerterapibehandling riktad mot tumörceller. Bispecifika antikroppar som riktas mot 4-1BB erbjuder en syntetisk biologi som kan vara mycket användbar vid cancer-immunterapi. I den här studien fann vi ett spatialt krav med avseende på antigen-igenkänning och co-stimulering med 4-1BB. Det innebär att T-celler som känner igen antigen på samma cell som ger den naturliga eller artificiella co-stimuleringen med 4-1BB ger en betydligt mer kraftfull aktivering- och överlevnadssignal till immunsystemet. Den bispecifika antikroppen från Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics, ALG.APV-527, är ett verktyg som kan ge just denna kraftfulla co-stimulering med 4-1BB i tumören och har därmed potential att erbjuda en överlägsen metod för behandling av olika former av cancer”, säger Ignacio Melero, MD, PhD, Cima & Clínica Universidad de Navarra, Spanien.

”Vi är mycket glada över att ha valts ut för publicering i en högt rankad expertgranskad tidskrift som Nature Communications. Det är verkligen uppmuntrande och validerar den överlägsna mekanismen och designen av ALG.APV-527. Dessa resultat lyfter fram den starka ställningen för ALG.APV-527 inom området för bispecifika 4-1BB-antikroppar”, säger Søren Bregenholt, VD för Alligator.

”Publiceringen av professor Meleros resultat stödjer ytterligare den sammantagna potentialen hos ALG.APV-527 att ge en effektiv tumörriktad immunaktivering med färre biverkningar. Det här arbetet lyfter fram den potentiella särskiljande fördelen hos ALG.APV-527 att ge ett starkare och mer tumörriktat T-cellssvar med potential för en förbättrad säkerhet och effektivitet för patienterna, och är ett betydande bidrag från forskningsteamen på Aptevo och Alligator. Vi är stolta över deras framgångar och vet att deras arbete kommer att fortsätta ge upphov till ovärderliga resultat framöver”, kommenterar Marvin White, VD för Aptevo.

Hela artikeln finns tillgänglig i tryckt och digitalt format och kan läsas via följande länk: (länk till artikeln).

Om ALG.APV-527

ALG.APV-527 är en 4-1BB- och tumörbindande immunmodulerande antikropp. 4-1BB har förmågan att aktivera de immunceller (anti-tumörspecifika T-celler) som är involverade i tumörbekämpning, vilket gör 4-1BB till ett synnerligen tilltalande mål för immunterapi av cancer. Den tumörbindande delen av ALG.APV-527 är riktad mot tumörantigenet 5T4. 5T4 är ett protein som återfinns på ett stort antal tumörtyper och även på en viss typ av aggressiva tumörceller, så kallade tumör-initierande celler, men i låg grad eller inte alls i normalvävnad, vilket gör 5T4 till en attraktiv målmolekyl för cancerbehandling.

Alligator och Aptevo ska ta ALG.APV-527 vidare till klinisk utveckling i fas I. Bolagen kommer att fortsätta att undersöka möjligheter till utlicensiering när nu ALG.APV-527 går vidare till klinisk utveckling.

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Alligator Bioscience utvecklar ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl baserad på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-Prime™ i samarbete med MacroGenics Inc. Utlicensierade utvecklingsprogram omfattar AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Biotech Inc och en ej offentliggjord molekyl till Biotherus Inc. Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern (ATORX). Alligator har sitt huvudkontor i Lund. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.com.

Om Aptevo Therapeutics 
Aptevo Therapeutics Inc. är ett bioteknikbolag i kliniskt skede som utvecklar nya immunterapier mot cancer. Aptevo arbetar för att förbättra behandlingsresultaten för cancerpatienter. För mer information besök www.aptevotherapeutics.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden såsom de definieras i USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Alla uttalanden som inte avser historiska fakta, inklusive men utan begränsningar, Aptevos förväntningar på dess läkemedelskandidaters aktivitet, effektivitet och säkerhet samt potentiella användningsområden för sådana kandidater som läkemedel för behandling av sjukdomar, dess förväntningar gällande effektiviteten i dess plattformar ADAPTIR och ADAPTIR-FLEX, och alla övriga uttalanden som innehåller orden ”kan”, ”tror”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”hoppas”, ”avser”, ”optimism”, ”potential,” ”utformad för”, ”utvecklad”, ”genombrott”, ”innovativ”, ”lovande”, ”planerar”, ”prognoser”, ”uppskattningar”, ”ska” och liknande uttryck är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden baseras på Aptevos aktuella avsikter, uppfattningar och förväntningar på framtida händelser. Aptevo kan inte lämna några garantier för att dessa framåtblickande uttalanden är korrekta. En investerare bör inse att om underliggande antaganden visar sig vara inkorrekta eller okända risker eller osäkerhetsfaktorer uppkommer, kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från Aptevos förväntningar. Investerarna uppmanas därför att inte fästa otillbörligt stor tillit till framåtblickande uttalanden.

Det finns ett flertal viktiga faktorer som skulle kunna få till följd att Aptevos faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som anges i framåtblickande uttalanden, däribland en nedgång för Aptevos verksamhet eller framtidsutsikter; en negativ utveckling av de amerikanska eller globala kapitalmarknaderna, kreditmarknaderna eller ekonomin generellt samt eventuella förändringar i regulatoriska, sociala eller politiska omständigheter. De faktiska resultaten kan till exempel skilja sig väsentligt från dem som anges i dessa framåtblickande uttalanden som ett resultat av ett flertal viktiga faktorer, inklusive den osäkerhet som är inbyggd i resultaten från de prekliniska studier som ger en fingervisning om resultaten från kliniska studier i senare faser, förväntningar på tidpunkter för och steg som krävs i den regulatoriska granskningsprocessen, inklusive vår förmåga att erhålla regulatoriskt godkännande för att inleda kliniska studier, förväntningar på regulatoriska godkännanden, påverkan från konkurrerande produkter, vår förmåga att ingå avtal med strategiska partner och andra frågor som skulle kunna påverka tillgången på eller den kommersiella potentialen för Aptevos produktkandidater, störningar i verksamhet eller ekonomi på grund av katastrofer eller andra händelser, inklusive naturkatastrofer eller offentliga hälsokriser som det nya coronaviruset (under benämningen covid-19). Dessa risker är inte uttömmande och Aptevo står inför kända och okända risker. Ytterligare risker och riskfaktorer som kan påverka resultatet återfinns i det material som Aptevos har lämnat till Securities and Exchange Commission, inklusive dess årsredovisning på blankett 10-K för räkenskapsåret 2020, och dess efterföljande rapporter på blankett 10-Q samt aktuella rapporter på blankett 8-K. Ovanstående uttalanden omfattar många, men inte alla, de faktorer som skulle kunna leda till att de faktiska resultaten skiljer sig från Aptevos förväntningar i dess framåtblickande uttalanden. Alla framåtblickande uttalanden gäller bara per datumet för detta pressmeddelande och, utöver vad lagen föreskriver, tar inte Aptevo på sig något ansvar för att uppdatera framåtblickande uttalanden för att återspegla ny information, nya händelser eller omständigheter.

För mer information, kontakta:

Alligator Bioscience

Julie Silber, Investor Relations
Telefon: 046-540 82 23
E-post: 
jur@alligatorbioscience.com

Aptevo Therapeutics

Investerare 
Miriam Weber Miller 

Aptevo Therapeutics 

Telefon: +1 206-859-6629 

E-post: IR@apvo.com / Millerm@apvo.com

Media 
Jules Abraham 
JQA Partners 

Telefon: +1 917-884-7378 

E-post: jabraham@jqapartners.com

Uppdaterad 2021-12-15