Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics meddelar positiva interimsresultat från doseskaleringsdelen av fas 1-studie med ALG.APV-527 i solida tumörer som påvisar tumörantigen 5T4

  • Första interimsdata visar på en gynnsam läkemedelsexponering och bekräftar att ALG.APV-527 är biologisk aktiv
  • Tidiga lovande tecken på klinisk aktivitet hos patienter som stått under flertalet tidigare behandlingar
  • Studie i fas för att rapportera doseskaleringsdata under H2 2024

Lund, Sverige, och Seattle, Washington, USA, 7 mars 2024 – Alligator Bioscience AB (”Alligator”) (Nasdaq Stockholm: ATORX) and Aptevo Therapeutics (“Aptevo”) (Nasdaq: APVO) meddelar idag positiva interimsdata från doseskaleringsdelen av bolagens fas 1-studie som utvärderar ALG.APV-527 för behandling av solida tumörer som sannolikt påvisar tumörantigenet 5T4.

Doseskaleringsstudien som drivs vid flera kliniska center i USA har nu rekryterat över 50 % av sina patienter och preliminära data visar:

  • Behandlingen är överlag väl tolererad och den högsta tolererade dosen har ännu inte fastställts, doseskalering i kohorter med en högre administrerad dos fortgår
  • ALG.APV-527 kunde mätas hos samtliga patienter, där plasmakoncentrationen av kandidaten överensstämde med den administrerade dosen
  • Tillgängliga analysdata av biomarkörer tyder på att båda målmolekylerna (4-1BB och 5T4) kan påvisas i tumörbiopsier, samt bekräftar ALG.APV-527s biologiska aktivitet

Av särskilt intresse är tecken på klinisk aktivitet hos de båda bröstcancerpatienterna i studien, som tidigare stått under flertalet behandlingar. Patienterna visade mätbara nivåer i blodet av läkemedelskandidaten (farmakokinetik) och en reproducerbar höjning av farmakodynamiska (PD) markörer i serum vid dosering, vilket tyder på att kandidaten är biologiskt aktiv. Av de två patienterna var den ena kvar i studien under sju månader. Den andra patienter är fortfarande kvar i studien och har behandlats i över nio månader. Båda patienterna uppnådde en stabil sjukdom som bästa svar på behandling.

“Det gläder mig att kunna meddela att vi nu är inne i den fjärde doskohorten. Baserat på prekliniska modeller räknar vi med att de högre dosnivåerna har potential att visa ytterligare tecken på klinisk aktivitet. Vi har behandlat patienter med flera olika tumörsjukdomar, däribland bröst-, bukspottkörtel- och kolorektalcancer, samt icke-småcellig lungcancer. Det är vår uppfattning att fortsatt analys av detta tvärsnitt av tumörtyper kommer att ge oss viktiga insikter om ALG.APV-527 som kan användas för att öka våra framgångar i senare utvecklingsfaser,” säger Dirk Huebner, MD, Chief Medical Officer på Aptevo. ”Därtill har vi under studiens gång sett ett ökande intresse vid våra kliniska center, vilket framgår av en växande väntelista av patienter som vill delta i studien. Vi ser fram emot att kunna rapportera ytterligare data senare under året.”

”Vi är mycket nöjda att kunna dela positiva interimsdata från fas 1-studien med vår läkemdelskandidat ALG.APV-527, ett bevis på vårt starka samarbete med Aptevo. Jag ser framför allt observationen att båda målmolekylerna kan påvisas i tumörbiopsier som särskilt lovande, då det betonar att vår bispecifika antikropp har potential att behandla flertalet tumörsjukdomar,” säger Sumeet Ambarkhane, MD, Chief Medical Officer på Alligator Bioscience. ”Vi ser fram emot att tillsammans med Aptevo fortsätta denna resa och göra en betydande insats i kampen mot cancer.”

Om studien
Fas 1-studien med ALG.APV-527 är en öppen multicenterstudie som kommer att inkludera sex kohorter i en 3+3-design*. Studien kommer att genomföras hos vuxna patienter med flera solida tumörtyper/histologier som sannolikt uttrycker 5T4-antigenet, inklusive (men inte begränsat till) icke småcellig lungcancer (NSCLC), cancer i magsäcken/gastro-esofagus samt huvud- och halscancer, vid upp till 10 kliniker i USA. ALG.APV-527 kommer att administreras intravenöst varannan vecka. Studien kommer att utvärdera säkerhet och tolerabilitet, farmakokinetik, farmakodynamik och preliminär anti-tumöraktivitet hos ALG.APV-527.

*I en 3+3 design behandlas kohorter om tre patienter med ökande dosnivåer. Om minst två av tre, eller sex patienter drabbas av en DLT[1] avbryts dosupptrappningen vid den aktuella dosnivån.

Om ALG.APV-527
ALG.APV-527 är en bispecifik 4-1BB-agonist, som endast är aktiv vid samtida bindning till 4-1BB och 5T4. Molekylen har potential att vara av klinisk nytta då 4-1BB har förmågan att stimulera de immunceller (antitumör-specifika T-celler) som är involverade i tumörbekämpning, vilket gör 4-1BB till ett synnerligen tilltalande mål för immunterapi av cancer. 5T4 är ett tumörassocierat antigen som uttrycks under fosterutvecklingen men även är överuttryckt på ett antal solida tumörer, däribland icke småcellig lungcancer (NSCLC), bröst-, huvud- och hals-, livmoderhals-, njur-, mag-, tjock- och ändtarmscancer.

Nyligen presenterades prekliniska studier i en expertgranskad publikation i Molecular Cancer Therapeutics, en tidskrift från American Association for Cancer Research (AACR). Studien, som belyser molekylens differentierade utformning som minimerar systemisk immunaktivering, och samtidigt möjliggör mycket effektiva tumörspecifika svar, visar på läkemedelkandidatens potenta aktivitet i prekliniska modeller. Artikeln finns tillgänglig via denna länk.

[1] Dose Limiting Toxicity – dosbegränsande toxicitet

Uppdaterad 2024-03-07