Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics meddelar poster-presentation av ALG.APV-527 på SITC:s årsmöte 2021

Data stödjer avancemang till klinisk utveckling

Lund, Sverige och Seattle, USA 12 november 2021 – Alligator Bioscience AB (”Alligator”) och Aptevo Therapeutics (”Aptevo”) meddelar idag att prekliniska data om ALG.APV-527, en bispecifik antikropp med potential att bli den första i sin läkemedelsklass, och som binder till både 4-1BB och tumörantigenet 5T4, kommer att presenteras på Society for Immunotherapy Cancer’s (SITC) 36th Annual Meeting, som äger rum i både virtuell och fysisk form den 12–14 november 2021 i Washington D.C. Postern presenterar prekliniska data inklusive en översikt över potentiella indikationer, verkningsmekanism och effektprofil för ALG.APV-527, vilka stödjer att molekylen tas vidare till klinisk utveckling.

Poster # 796 med titeln ”ALG.APV-527: A tumor directed bispecific approach utilizing ADAPTIR™ technology designed for conditional 4-1BB T cell/NK agonism against solid tumors” kommer att vara tillgänglig på förfrågan från och med idag samt visas på plats lördag den 13 november. Postern beskriver att både CD8 och 5T4 förekommer i flera tumörtyper, vilket stödjerfortsatt klinisk utveckling.  För att komplettera de anti-tumördata in vivo som tidigare visats, kommer postern att visa in vitro att en kombination av ALG.APV-527 och en bispecifik T-cell-aktivator främjar en stärkt immuncellsmedierad avdödning av tumörceller bättre än enbart T-cell-aktivator.

– ALG.APV-527 är framtagen för att stimulera en säker och effektiv 4-1BB-medierad tumörbekämpning i en rad tumörindikationer där 5T4 återfinns. Molekylens selektiva egenskaper minimerar den systemiska aktiveringen av immunförsvaret och risk för leverskador. Detta ger ett mycket effektivt tumörspecifikt immunsvar, vilket framgår av den kraftfulla aktiviteten i in vitro-modellerna. Utifrån dessa prekliniska data är ALG.APV-527 en lovande cancerbehandling mot en rad solida tumörer där 5T4 återfinns, och vi fortsätter nu mot klinisk prövning i fas I, berättar Michelle H. Nelson, PhD., Principal Scientist på Aptevo.

Titel: ALG.APV-527: A 5T4 tumor directed bispecific approach utilizing ADAPTIRTM technology designed for conditional 4-1BB T cell/NK agonism against solid tumors

Presentatör: Michelle H. Nelson, PhD (Aptevo Therapeutics)

Datum/klockslag: lördag 13 november

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist.  Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”.

Huvudkontoret är beläget i Medicon Village i Lund. För mer information, vänligen besök http://www.alligatorbioscience.com.

Om Aptevo Therapeutics

Aptevo Therapeutics Inc. är ett bioteknikbolag i kliniskt skede som utvecklar nya bispecifika immunterapier mot cancer. Aptevo arbetar för att förbättra behandlingsresultaten och förändra livet för cancerpatienter.

För mer information, vänligen besök www.aptevotherapeutics.com.

Safe Harbor Statement

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden i enlighet med Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Alla uttalanden, förutom uttalanden om historiska fakta, inklusive, utan begränsning, Aptevos förväntningar om aktiviteten, effekten och säkerheten för dess terapeutiska kandidater och potentiell användning av sådana kandidater som terapi för behandling av sjukdomar, framsteg av dess kliniska prövningar och dess förväntningar på effektiviteten av dess ADAPTIR- och ADAPTIR-FLEX-plattformar, och alla andra uttalanden som innehåller orden "kan", "tror", "förväntar sig" , "" förutser, "" hoppas, "" avser, "" optimism, "" potential, "" designad, "" konstruerad, "" genombrott, "" innovativ, "" innovation, "" lovande, "" planer, " "prognoser", "uppskattningar", "vilja" och liknande uttryck är avsedda att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden är baserade på Aptevos nuvarande avsikter, övertygelser och förväntningar angående framtida händelser. Aptevo kan inte garantera att något framåtblickande uttalande kommer att vara korrekt. Investerare bör inse att om underliggande antaganden visar sig vara felaktiga eller okända risker eller osäkerheter förverkligas, kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från Aptevos förväntningar. Investerare uppmanas därför att inte förlita sig onödigt mycket på något framåtblickande uttalande.

Det finns flera viktiga faktorer som kan göra att Aptevos faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som indikeras av sådana framåtblickande uttalanden, inklusive en försämring av Aptevos verksamhet eller framtidsutsikter; negativ utveckling i klinisk utveckling, inklusive oväntade säkerhetsproblem som observerats under en klinisk prövning; negativ utveckling på de amerikanska eller globala kapitalmarknaderna, kreditmarknaderna eller ekonomierna i allmänhet; och förändringar i reglerande, sociala och politiska förhållanden. Till exempel kan faktiska resultat skilja sig väsentligt från de som indikeras av sådana framtidsinriktade uttalanden som ett resultat av olika viktiga faktorer, inklusive de osäkerheter som är inneboende i initiering, inskrivning och underhåll av patienter, och slutförande av kliniska prövningar, tillgänglighet och tidpunkt för data från pågående kliniska prövningar, förväntningar på tidpunkten och steg som krävs i regulatoriska granskningsprocesser, inklusive vår förmåga att erhålla myndighetstillstånd för att påbörja kliniska prövningar, förväntningar på regulatoriska godkännanden, effekterna av konkurrenskraftiga produkter, agerande från aktivistaktieägare, vår förmåga att gå in ingå avtal med strategiska partners och andra frågor som kan påverka tillgängligheten eller kommersiell potential för företagets produktkandidater, affärs- eller ekonomiska störningar på grund av katastrofer eller andra händelser, inklusive naturkatastrofer eller folkhälsokriser såsom det nya coronaviruset (kallat covid) -19). Dessa risker är inte uttömmande, Aptevo står inför kända och okända risker. Ytterligare risker och faktorer som kan påverka resultatet anges i Aptevos inlämnande till Securities and Exchange Commission, inklusive dess årsrapport på Form 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020, och dess efterföljande rapporter på Form 10-Q och aktuella rapporter på formulär 8-K. Ovanstående anger många, men inte alla, faktorer som kan göra att faktiska resultat skiljer sig från Aptevos förväntningar i något framåtblickande uttalande. Alla framtidsinriktade uttalanden gäller endast från och med datumet för detta pressmeddelande, och, förutom vad som krävs enligt lag, påtar sig Aptevo ingen skyldighet att uppdatera något framåtriktat uttalande för att återspegla ny information, händelser eller omständigheter.

För mer information, kontakta:

Alligator Bioscience

Julie Silber, Investor Relations
Telefon: +46 46-540 82 23
E-post: 
jur@alligatorbioscience.com

Aptevo Therapeutics

Investerare 
Miriam Weber Miller 

Aptevo Therapeutics 

E-post: IR@apvo.com eller Millerm@apvo.com 
Telefon: 206-859-6629 

Media 
Jules Abraham 
JQA Partners 
E-post: 
jabraham@jqapartners.com
Telefon: 917-884-7378 

Uppdaterad 2021-11-12