Regulatorisk

Alligator Bioscience presenterar lovande interimsdata i fas I för sin bispecifika läkemedelskandidat ATOR-1015 på AACR

Lund den 27 april 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar att bolaget idag presenterar status för den pågående kliniska fas I-studien med den bispecifika läkemedelskandidaten ATOR-1015 som utvecklas för tumörriktad behandling av spridd cancer. Presentationen kommer att ske på den vetenskapliga konferensen AACR (American Association for Cancer Research) Annual Meeting som i år för första gången hålls virtuellt.

I den pågående studien har hittills doser om 400 mg (ca 6 mg/kg) utvärderats och för närvarande ges dosen 600 mg (ca 10 mg/kg).  18 patienter med varierande cancerformer (tjocktarmscancer, ögonmelanom, bukspottkörtelcancer, äggstockscancer, gallgångs-cancer, magcancer och hudcancer) har behandlats och utvärderats avseende säkerhet. ATOR-1015 har hittills tolererats väl.

”Vi är mycket stolta och glada att vår studie har valts ut för presentation. Våra lovande resultat hittills visar att ATOR-1015 kan ges på ett säkert sätt. ATOR-1015 har potential att vara minst lika effektiv som den behandling som idag finns tillgänglig för dessa patienter men ge betydligt färre biverkningar”, säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

Biverkningarna i studien var generellt milda och övergående, samtliga av grad 1 eller 2 (på en skala 1–5). Vanligast var infusionsrelaterade biverkningar (fem patienter). Inga allvarliga immunrelaterade eller dosbegränsande biverkningar har rapporterats.

Presentationen med titeln “A first-in-human phase 1 study in patients with advanced and/or refractory solid malignancies to evaluate the safety of ATOR-1015, a CTLA-4 x OX40 bispecific antibody” kommer att hållas av Charlotte Russell, Chief Medical Officer på Alligator Bioscience. Presentationen finns tillgänglig via länken nedan mellan kl.15.00-24.00 svensk tid idag, samt på bolagets hemsida www.alligatorbiocience.com. https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9045/presentation/10644

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2020, kl. 06.01.

Om ATOR-1015 fas I-studien
Fas I-studien med ATOR-1015 är en doseskaleringsstudie i patienter med spridd cancer (NCT03782467). Det primära målet med studien är att undersöka säkerhet och tolerabilitet och fastställa maximalt tolererbar dos (MTD)/rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier. Första patienten doserades i mars 2019 och resultaten förväntas kunna avläsas under andra halvåret 2020. Efter att den maximalt tolererbara dosen eller rekommenderad dos för fas II fastställts planeras vidare klinisk utveckling av ATOR-1015, primärt för behandling av spridd hudcancer.

På grund av covid-19-pandemin gjorde flertalet deltagande kliniker i slutet av mars ett tillfälligt uppehåll i rekryteringen av nya patienter. Alligator Bioscience har en tät dialog med alla berörda för att så fort som möjligt återuppta patientrekryteringen. Bolaget följer klinikernas beslut och utvärderar även lämpliga åtgärder för att minimera eventuella förseningar som skulle kunna uppstå. Det är i dagsläget för tidigt att bedöma om rekryteringsuppehållet påverkar tidslinjen för 2020 och på längre sikt.

Om ATOR-1015
ATOR-1015, till fullo ägd av Alligator, är en bispecifik CTLA-4-antikropp utvecklad för tumörriktad immunterapi, med ökad kapacitet för avdödning av regulatoriska T-celler. ATOR-1015 binder till två olika immunreceptorer, checkpoint-receptorn CTLA-4 och den co-stimulerande receptorn OX40. Immunaktiveringen är starkare i de områden där båda receptorerna uttrycks i hög grad, som i tumörområdet, vilket kan leda till minskade biverkningar.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2020-04-27