Regulatorisk

Alligator Bioscience presenterar positiva fas I-data på ASCO för 4-1BB-antikroppen ATOR-1017

Lund den 4 juni 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) presenterar idag nya lovande data från den pågående kliniska fas I-studien med läkemedelskandidaten ATOR-1017, bolagets helägda 4-1BB-antikropp (CD137) som utvecklas för tumörriktad behandling av spridd cancer. Resultaten, som presenteras i en poster-presentation vid ASCO:s årsmöte 2021, bekräftar den terapeutiska potentialen för ATOR-1017 då de visar att ATOR-1017 har en mycket gynnsam säkerhetsprofil i kombination med tydliga signaler om så kallad proof of mechanism då T-cellsaktivering observerades i cirkulationen inom aktiva dosnivåer av ATOR-1017.

”ATOR-1017 är den första av andra generationens monospecifika 4-1BB-antikroppar som rapporterar proof of mechanism genom att uppvisa ökat antal aktiverade T-celler i cirkulationen. Säkerhetsdata visar att ATOR-1017 är säker och tolereras väl vid doser upp till 200 mg och ingen dosbegränsande toxicitet har inträffat. Stärkta av dessa data som bekräftar potentialen hos ATOR-1017 fokuserar vi nu på att slutföra studien och bestämma dosen för det efterföljande fas II-programmet”, säger Søren Bregenholt, VD för Alligator Bioscience.

Fas I-studien med ATOR-1017 är en doseskaleringsstudie i patienter med spridd solid cancer (NCT04144842). Studiens primära mål att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1017 och fastställa en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier. Den första patienten doserades i december 2019. Vid data-avläsning den 31 mars 2021 hade totalt 13 patienter med varierande spridda solida maligniteter inkluderats. 4 patienter (31%) stod kvar på behandling, varav 3 (23%) hade konstaterats ha haft stabil sjukdom under en period av 3,5-12,5 månader.

Resultaten från utvärderingen av doser upp till och med 200 mg visar att ATOR-1017 har en lovande säkerhetsprofil då de läkemedelsrelaterade biverkningarna i studien i allmänhet har varit milda och övergående. Ingen dosbegränsande toxicitet eller allvarliga immunrelaterade biverkningar har rapporterats. Resultaten visar vidare att ATOR-1017 uppvisar en gynnsam farmakokinetisk profil med linjär eliminering och ingen ackumulering. Aktivering av T-celler i cirkulationen observerades inom terapeutiska dosnivåer av ATOR-1017 vilket bekräftar biologisk aktivitet och proof of mechanism.

Poster-presentationen på ASCO med titeln “A first-in-human, multicenter, open-label, phase 1 study of ATOR-1017, a 4-1BB antibody, in patients with advanced solid malignancies” kommer finnas tillgänglig kl. 15.00 idag, 4 juni, på bolagets hemsida www.alligatorbioscience.com.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Søren Bregenholt, VD
E-mail: sbr@alligatorbioscience.com
Telefon: 046-540 82 00

 

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2021, kl. 08:00.
 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2021-06-04