Alligator Bioscience presenterar sitt CD40-program vid 3rd Annual Tumor Myeloid-Directed Therapies Summit i juli 2023

  • Presentationen lyfter fram den lovande interimistiska effektanalysen från OPTIMIZE-1, fas 2-studien med mitazalimab i bukspottkörtelscancer
  • Senaste analysen visade en ökad objektiv tumörrespons och gynnsam varaktighet av behandlingssvar vilket ger indikationer på bestående fördelar med mitazalimab i kombination med mFOLFIRINOX
  • Presentationen omfattar även prekliniska data för ATOR-4066, bolagets tumörriktade bispecifika CD40-antikropp

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolagets Chief Science Officer Peter Ellmark kommer att hålla en presentation om bolagets CD40-program vid det tredje ”Annual Tumor Myeloid-Directed Therapies Summit”, som äger rum den 18-20 juli 2023 i Boston. Han kommer även att tillsammans med andra branschledare hålla i konferensens ”Fireside Chat: Reviewing the Current Landscape & Future Potential of the Myeloid”.

Presentationen med titeln "Targeting CD40 on Myeloid Cells to Reverse the Suppressive Tumor Microenvironment & Enhance T Cell Priming", lyfter fram mycket lovande interimsresultat från den pågående fas 2-studien OPTIMIZE-1, som utvärderar säkerheten och effekten av mitazalimab (CD40 mAb) i kombination med kemoterapi, mFOLFIRINIOX, hos patienter med spridd pankreatiskt duktalt adenokarcinom, som inte genomgått tidigare behandling (första linjens behandling).

Även prekliniska data för mitazalimab, samt data om klinisk effekt och farmakodynamiska biomarkörer från den interimistiska avläsningen från OPTIMIZE-1 kommer att ingå i presentationen. Därutöver presenteras prekliniska in vivo– och in vitro-data för ATOR-4066, en tredje generationens bispecifik antikropp som binder CD40 och CEACAM5. ATOR-4066 har utvecklats med hjälp av Alligators egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-Prime™, som genererar bispecifika agonistiska antikroppar med förmåga att avsevärt öka aktiveringen av dendritceller och T-celler genom att effektivt koppla dem samman med tumörfragment som uttrycker CEACAM5.

Sammanfattningsvis visade de senaste interimsresultaten från OPTIMIZE-1 en fortsatt tumörreduktion och ökad objektiv tumörrespons (En. Objective Response Rate = ORR) från 52 % till 57 % vid uppföljning av de 23 patienter som utvärderades vid interimsanalysen för futilitet. Den interimistiska ORR på 44% för hela OPTIMIZE-1 kohorten (57 patienter) bekräftade behandlingsfördelar med mitazalimab som tillägg till mFOLFIRINOX. Medianvärdet för varaktighet av behandlingssvaret (En. Duration of Response = DoR) på 8,7 månader står sig väl i jämförelse med de 5,9 månader som rapporterats med FOLFIRINOX i en liknande patientpopulation[1].

Under året har mitazalimab beviljats särläkemedelsklassificering (En. Orphan Drug Designation = ODD) i USA från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. En ODD-klassificering delas ut till läkemedel framtagna för att behandla sällsynta sjukdomar och kvalificerar bolaget bakom produkten för regulatoriska och finansiella incitament, däribland marknadsexklusivitet efter produktens godkännande.

[1] N Engl J Med 2011; 364:1817-1825; DOI: 10.1056/NEJMoa1011923

Uppdaterad 2023-07-11